Susitikime su VRM viceministru pristatytas Vidaus tarnybos statuto projektas

Pirmadienį susitikome su Vidaus reikalų ministerijos viceministru Vitalij Dmitrijev, kuris pristatė naująjį Vidaus tarnybos statuto projektą.

Apžvelgiame pristatytus siūlymus:

 1. Greta vidaus tarnybos principų, Statute siūloma įtvirtinti pareigūnų tarnybinės etikos principus, kurių įgyvendinimą ir įgyvendinimo kontrolės tvarką nustatys centrinių statutinių įstaigų vadovai. Tarnybinės etikos principai: humaniškumo principas; teisingumo principas; atsakomybės principas; nešališkumo principas; pagarbos statutinei įstaigai principas; nesavanaudiškumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia principas; sąžiningumo principas; padorumo principas; pavyzdingumo principas.
 2. Statute siūloma mažinti pareigūnų pareigybių grupių skaičių. Šiuo metu yra 15 pareigybių grupių. Siūloma įtvirtinti 10 pareigybių grupių.
 3. Statute siūloma įtvirtinti naują pareigą (apribojimą) – pareigūnas, prieš vykdamas ne tarnybos tikslais į ne Europos Sąjungos ar į ne Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybes ar teritorijas, turi apie tai pranešti pareigūną į pareigas skiriančiam asmeniui arba jo įgaliotam asmeniui. Vidaus reikalų ministras, suderinęs su teisingumo, finansų, užsienio reikalų ministrais ir Valstybės saugumo departamentu, nustato pareigūnų vykimo ne tarnybos tikslais į šioje dalyje nurodytas valstybes ar teritorijas tvarką ir patvirtina valstybių ar teritorijų, į kurias pareigūnų vykimas ne tarnybos tikslais nerekomenduojamas, nes kelia pavojų pareigūnų gyvybei, sveikatai ar nacionalinio saugumo interesams, sąrašą. Pareigūnai į valstybių sąraše nurodytas valstybes ar teritorijas gali vykti gavę pareigūną į pareigas skiriančio asmens sutikimą.  Šis sutikimas nereikalingas, kai pareigūno vykimas į valstybių sąraše nurodytas valstybes ar teritorijas yra objektyviai pagrįstas dėl šio statuto 71 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytų artimųjų giminaičių mirties ar kitų svarbių priežasčių.
 4. Statute siūloma iš esmės keisti pagrindines pareigūno perkėlimo tarnybinio būtinumo atvejais sąlygas: 1) be pareigūno sutikimo į kitas pareigas toje pačioje ar kitoje statutinėje įstaigoje, priklausančioje tai pačiai statutinių įstaigų sistemai, bus galima perkelti ne ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui (šiuo metu nustatytas 3 mėnesių laikotarpis); 2) bendras pareigūno perkėlimo į kitas pareigūno pareigas laikotarpis per 5 jo tarnybos metus (šiuo metu nustatytas 3 metų laikotarpis) negalės būti ilgesnis negu 18 mėnesių (šiuo metu nustatytas 6 mėnesių laikotarpis); 3) atsisakoma perkėlimo ribojimo teritoriniu principu, šiuo metu toks perkėlimas galimas tos pačios apskrities teritorijoje.
 5. Statute siūloma atsisakyti pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje, kai tiesioginis vadovas, įvertinęs pareigūno tarnybinę veiklą labai gerai, siūlo pareigūnui nustatyti didesnį pareiginės algos koeficientą arba taikyti Statute nustatytas skatinimo priemones. Šiais atvejais, tiesioginio vadovo siūlymas būtų teikiamas pareigūną į pareigas skiriančiam asmeniui. Tuo atveju, kai tiesioginis vadovas, įvertinęs pareigūno tarnybinę veiklą labai gerai, siūlo pareigūną perkelti į aukštesnes pareigas, vertinimo išvada, kaip ir šiuo metu, bus teikiama vertinimo komisijai.
 6. Statute siūloma keisti „senaties“ termino sampratą ir taikymą. Šiuo metu nustatyta, kad pareigūnui negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jei nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos praėjo vieni metai. Siūloma, kad į šį vienerių metų terminą nebūtų įskaitomas laikas, kurį pareigūnas nebuvo tarnyboje dėl laikinojo nedarbingumo, buvo komandiruotėje ar atostogavo arba buvo nušalintas nuo pareigų, taip pat laikas, per kurį buvo išnagrinėtas skundas dėl profesinės sąjungos renkamojo organo nesutikimo dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo pareigūnui. Tai reiškia, kad kiekvienam pareigūnui tarnybinės atsakomybės taikymo senaties terminas būtų skirtingas, t. y. ilgesnis tiek, kiek pareigūnas per metus sirgo, atostogavo, praleido komandiruotėse.
 7. Statute siūloma iš esmės keisti darbo užmokesčio sistemą, suvienodinant ją su neseniai priimtu Valstybės tarnybos įstatymu, įsigaliosiančiu nuo 2024-01-01. Esminiai pokyčiai: 1) Statute būtų įtvirtinti tik mažiausi kiekvienos pareigybių grupės koeficientai; 2) kiekviena centrinė statutinė įstaiga turėtų savo darbo apmokėjimo sistemą, kurioje nustatomi didžiausi pareiginės algos koeficientų dydžiai, pareiginės algos koeficientų intervalai konkrečioms pareigybėms, detalizuojami priemokų dydžiai ir jų skyrimo tvarka ir kiti su pareigūnų darbo apmokėjimu susiję klausimai; 3) atsisakoma priedo už laipsnį kaip sudėtinės pareigūno darbo užmokesčio dalies; 4) keičiami koeficientų dydžiai, atsižvelgiant į valstybės tarnyboje patvirtintą naują bazinį dydį – 1785,4 Eur.; 5) mažinamas priedo už tarnybą Lietuvos valstybei stažą maksimali riba – šiuo metu šis priedas negali viršyti 30 proc. pareiginės algos, siūloma, kad šis priedas neviršytų 20 proc. pareiginės algos; 6) siūloma mažinti priemokų rūšių skaičių, t. y. būtų šios priemokos: už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, už tarnybos specifiką, nustatytą pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje, už darbą nustačius pareigūną veikiančius kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius, taip pat trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų, atsižvelgiant į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Kartu siūloma keisti priemokų dydžius, ribojimus; 7) įtvirtinta nauja teisė įstaigos vadovams – Centrinės statutinės įstaigos vadovas du kartus per kalendorinius metus pareigūnams, kurių tarnybinė veikla paskutinio tarnybinės veiklos vertinimo metu buvo įvertinta labai gerai arba gerai, galės nustatyti ne daugiau kaip 0,04 didesnius pareiginės algos koeficientus, t. y. padidinti darbo užmokestį be būtinybės atlikti neeilinį tarnybinės veiklos vertinimą.
 8. Statute siūloma tikslinti nuostatas, susijusias su butpinigiai: 1) patikslinta, kad teisę į tarnybinį butą/butpinigius turi pareigūnas, kuris pats ar kurio sutuoktinis, sugyventinis (partneris), nepilnamečiai vaikai ir įvaikiai(įvaikiai) ar kiti kartu su pareigūnu gyvenantys jo šeimos nariai, t. y. ir tėvai, pareigūno tarnybos vietovėje neturi nuosavybės; 2) patikslinta, kad maksimalius butpinigių dydžius, priklausančius nuo tarnybos vietovės, taip pat nuo kartu su pareigūnu gyvenančių šeimos narių skaičiaus, atsižvelgdama į gyvenamųjų patalpų nuomos rinkos kainas, tvirtins Vyriausybė, butpinigių rekomenduojamus dydžius, butpinigių skyrimo ir mokėjimo sąlygas ir tvarką, taip pat butpinigių mokėjimo kontrolės tvarką nustatys vidaus reikalų ministras, suderinęs su teisingumo ir finansų ministrais, o pareigūnui taikomą butpinigių dydį pagal pareigūno ir nuomotojo rašytinėje sutartyje nustatytą nuomos mokesčio dydį nustatys pareigūną į pareigas skiriantis asmuo; 3) siūlomas naujas ribojimas – butpinigiai galės būti mokami ne ilgiau kaip 5 metus; 4) patikslinta, jei šeimoje yra du pareigūnai (sutuoktiniai) arba kartu gyvena du pareigūnai sugyventiniai (partneriai), turintys teisę gauti butpinigius ir tarnaujantys toje pačioje tarnybos vietovėje, jiems bus kompensuojamos vienos gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidos.
 9. Tuo pačiu principu, kaip dėl butpinigių, Statute siūloma tikslinti nuostatas dėl važiavimo išlaidų kompensacijos, t. y. kelionės išlaidų dydį, kompensavimo sąlygas ir tvarką bei maksimalų kelionės išlaidų kompensacijos dydį nustatys Vyriausybė, o pareigūnui taikomą kelionės išlaidų kompensacijos dydį nustatys pareigūną į pareigas skiriantis asmuo, neviršydamas Vyriausybės nustatyto maksimalaus kelionės išlaidų kompensacijos dydžio ir atsižvelgdamas į ministro nustatytus kriterijus ir rekomenduojamus šios kompensacijos dydžius. Kompensacija nemokama tiems, kuriems mokami butpinigiai.
 10. Statute siūloma įtvirtinti naują institutą – centrinės statutinės įstaigos personalo rezervą. Rezervo tikslas – padėti centrinėms statutinėms įstaigoms ir joms pavaldžioms statutinėms įstaigoms vykdyti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus uždavinius ir funkcijas, kai Statuto 49 straipsnio 1 dalies 1–10 punktuose nurodytais atvejais esamų pareigūnų nepakanka ir prireikia per trumpą laiką pasitelkti didesnį pareigūnų skaičių. Į centrinės statutinės įstaigos personalo rezervą galės būti įtraukiami buvę pareigūnai, jų rašytiniu prašymu centrinės statutinės įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
 11. Statutą siūloma papildyti nuostatomis, skatinančiomis socialinę partnerystę per kolektyvines sutartis. Pvz., nustatyta galimybė šakos kolektyvinėje sutartyje sutarti dėl pagal suminę darbo laiko apskaitą dirbančių pareigūnų darbo dienos (pamainos) trukmės ir suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio trukmės; dėl kitų papildomų atostogų ar papildomo poilsio laiko trukmės, sąlygų ir suteikimo tvarkos ir pan.

 

2023-08-29
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More