Papildomos garantijos LTPF nariams – Nacionaliniame susitarime

Primename apie papildomas garantijas Nacionalinį susitarimą pasirašiusių profesinių sąjungų nariams.

 

2019 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. 623  „Dėl įgaliojimų pasirašyti 2020 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį suteikimo“, ir Lietuvos teisėsaugos paregūnų federacija pasirašė 2020 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį (toliau – Sutartis).

➡️ Sutartyje yra numatytos papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams:

Profesinės sąjungos nariui nustatomos dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, t.y., kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Šios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka. Profesinės sąjungos nariams atostogos suteikiamos tokia pačia tvarka, kaip įstaigoje suteikiamos eilinės atostogos. Atostogas galima pridėti prie eilinių atostogų arba paimti atskirai.

Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.

Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato, kad dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje turi būti susijęs su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu.

Darbdavio lygmens profesinės sąjungos, kurios yra Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų narės, pagal Darbo kodeksą turi teisę į tokios pat apimties informavimą kaip ir darbo tarybos. Darbdavio lygmens profesinė sąjunga, gavusi informaciją, turi teisę kartu su darbo taryba reikalauti konsultacijų su darbdaviu. Atsisakius darbo tarybai dalyvauti tokiose konsultacijose, profesinė sąjunga gali tokia teise pasinaudoti viena.

Kolektyvinė sutartis galioja nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d. iki gruodžio 31 d. Papildomos garantijos galioja visiems Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos bei jos sudėtyje esančių profesinių sąjungų nariams, kurie įstojo į profesinę sąjungą iki 2019 m. liepos mėn. 10 d.

 

LTPF informacija
2020-01-08

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More