LTPF pasiūlymai Bausmių vykdymo sistemos reformai

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, atsižvelgdama į šiuo metu įgyvendinamą laisvės atėmimo vietų bei visos bausmių vykdymo sistemos reformą ir į gautus profesinės sąjungos narių, dirbančių įkalinimo įstaigose, nuogąstavimus, teikia toliau išdėstytus pasiūlymus.

 

 1. Siekiant didinti pataisos pareigūnų profesijos prestižą, yra būtina kuo skubiau skirti deramą dėmesį bausmių vykdymo sistemoje dirbančių pareigūnų bei darbuotojų darbo sąlygų gerinimui, ženkliam ir adekvačiam (orientuotam į infliacijos dydį bei kainų kilimą) darbo užmokesčio didinimui bei šios sistemos darbuotojų saugumo užtikrinimui. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – teisingumo ministerija, ministerija) vykdomos Bausmių vykdymo sistemos reformos pristatyme apie tai visiškai nekalbama. Pažymėtina, kad tik bendromis frazėmis užsimenama apie planuojamą didinti žemiausios grandies pareigūnų darbo užmokestį. Taip pat manome, kad būtina kuo skubiau spręsti pareigūnų patiriamų kelionės į tarnybą ir iš jos išlaidų kompensavimo didinimo klausimą bei pareigūnų ir darbuotojų tinkamos reabilitacijos užtikrinimo klausimą. Reikalaujame, kad Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai būtų pateiktas konkretus priemonių planas, kuriame būtų numatytos realios (ne menamos) priemonės, stabdančios pataisos pareigūnų išėjimą iš tarnybos (šiuo metu matome ženkliai mažėjantį pataisos pareigūnų skaičių įstaigose), didinančios jų darbo užmokestį, motyvuojančios darbuotojus likti tarnyboje ir kelti savo kvalifikaciją. Prašome pateikti konkrečius atsakymus, kas bus konkrečiai daroma, kokiomis priemonėmis ir kada. Pažymime, kad dėl darbuotojų trūkumo, situacija pataisos įstaigose yra kritinė. Delsti daugiau nebegalima.
 2. Visuomenei yra pristatomi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Departamentas) Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnų darbo rezultatai. Pastebime, kad pastaruoju metu atskleidžiama vis daugiau nusikalstamų veikų, kurios buvo vykdomos pataisos įstaigose, ar susijusios su laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų nusikalstamu elgesiu. Tačiau būtina paminėti, kad po centralizacijos ši valdyba atsisakė dalies anksčiau jos vykdytų funkcijų, kurios niekur nedingo, šiuo metu jas atlieka kiti įstaigų struktūriniai padaliniai. Pavyzdžiui, šiuo metu tarnybiniai tyrimai dėl nuteistųjų atsisakymo būti paskirtuose būriuose, dėl nuteistųjų traumų bei sužalojimų ar konfliktinių situacijų, dėl įstaigoje rastų neleistinų nuteistiesiems turėti daiktų ir kt. yra atliekami įstaigų Saugumo valdymo skyriuose. Taip pat reikia paminėti, kad ši valdyba išgrynino savo funkcijas. Atskiri skyriai atlieka tik jiems būdingas funkcijas, t. y. kriminalinė žvalgyba, ikiteisminiai tyrimai bei informacijos analizė. Įstaigose likę struktūriniai padaliniai atlieka papildomas ir jiems nebūdingas funkcijas, t. y. kratų metu rastų bei paimtų neleistinų turėti daiktų apskaita bei utilizavimas, tyrimų atlikimas ir pan. Atsižvelgdami į tai, pakartotinai siūlome visose įstaigose, be Saugumo valdymo ir Resocializacijos skyrių, įsteigti Tyrimų skyrius (šiems skyriams būtų pavedama atlikti tarnybinius tyrimus bei administracinių nusižengimų tyrimus pataisos įstaigose). Kartu, atsižvelgiant į tai, kad suimtųjų asmenų laikymo sąlygas bei darbą su šia asmenų kategorija reglamentuoja ne Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas, o specialus teisės aktas – Suėmimo vykdymo įstatymas, siūlome įstaigose, kuriose yra laikomi suimtieji ir arešto bausmę atliekantys asmenys, pavyzdžiui,  Vilniaus pataisos namuose, steigti Suėmimo bei arešto vykdymo skyrių. Uždarius Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą, Vilniaus pataisos namuose yra laikomi suimtieji, kurių priežiūrą užtikrina 2-asis saugumo valdymo skyrius. Atsižvelgiant į skirtingą šios įstaigos dviejų saugumo valdymo skyrių darbo specifiką (kamerinio ir bendrabutinio tipo patalpos), nenormaliai didelį šių struktūrinių padalinių darbo krūvį, ženkliai išaugusį nuteistųjų, suimtųjų konvojavimų skaičių, yra būtina 2-ąjį saugumo valdymo skyrių išsaugoti, pakeičiant jo pavadinimą į Suėmimo bei arešto vykdymo skyrių. Manome, kad toks darbo bei funkcijų paskirstymas tarp struktūrinių padalinių duoda puikius darbo rezultatus. Saugumo valdymo skyrius (dabar vadinamas 1-asis saugumo valdymo skyrius) ir toliau užtikrintų įstaigos apsaugą, nuteistųjų, laikomų pataisos namuose, atskirame įstaigos sektoriuje įkurtoje atvirojoje kolonijoje, pusiaukelės namuose priežiūrą. Tyrimų skyrius atliktų tarnybinius bei administracinių nusižengimų tyrimus. Suėmimo bei arešto vykdymo skyrius atliktų suimtųjų, arešto bausme nuteistų asmenų priežiūrą bei jų tinkamos izoliacijos užtikrinimą. Suėmimo ir arešto vykdymo skyrius turi būti įsteigtas atsižvelgiant ir į tai, kad Departamento bendrąsias funkcijas atliekantys skyriai nuo 2022-07-01 buvo išskaidyti į siauresnes funkcijas atliekančius struktūrinius padalinius, t. y. Veiklos organizavimo skyrius išskaidytas į Teisės skyrių, Personalo skyrių, Informacinių technologijų skyrių, Dokumentų valdymo skyrių ir kt. Turto valdymo skyrius išskaidytas į Viešųjų pirkimų skyrių, Finansų skyrių ir kt. Tačiau viešoje erdvėje girdime, kad yra planuojama skirtingas funkcijas atliekančius specialiuosius saugumo valdymo skyrius sujungti į vieną didelį ir pareigūnų skaitlingumu atskirai įstaigai prilygsiantį skyrių.
 3. Viešojoje erdvėje girdime Departamento Resocializacijos skyriaus atstovų pasisakymus apie tai, kad šiuo metu Saugumo valdymo skyriaus sudėtyje esantys nuteistųjų dinaminės priežiūros specialistai bus perkeliami į Resocializacijos skyriaus padalinius. Kategoriškai nepritariame tokiam dirbtinam Resocializacijos skyrių didinimui. Pažymime, kad mūsų žiniomis, minėtos dinaminės priežiūros specialistų pareigybės buvo įsteigtos mažinant įstaigose Saugumo valdymo skyrių jaunesniųjų specialistų etatų skaičių. Šiuo metu šis nuteistųjų priežiūros modelis sėkmingai funkcionuoja laisvės atėmimo vietose. Todėl siekiant didinti resocializacijos funkcijas atliekančių pareigūnų skaičių, siūlome naudoti Kybartų pataisos namų uždarymo metu likusius laisvus pareigūnų etatus.
 4. Manome, kad yra tikslinga, jog neleistinų daiktų, kurie buvo rasti bei paimti laisvės atėmimo vietų įstaigose, apskaitą, utilizavimą bei perdavimą atsakingoms suinteresuotoms institucijoms vykdytų Departamento Turto valdymo skyrius. Mūsų žiniomis, tokia praktika taikoma su nusikaltimų metu paimtais daiktiniais įrodymais policijoje. Daiktai yra perduodami saugoti specializuotam skyriui, kuris ir atlieka tolimesnį darbą su šiais daiktais.
 5. Siūlome kuo skubiau spręsti klausimą dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės medicinos bendrosios praktikos slaugytojų naktinio budėjimo įstaigose grąžinimo. Pastaruoju metu yra susidariusi tokia situacija, kad nakties metu įstaigai vadovaujantis direktoriaus budintysis padėjėjas pats turi priimti sprendimus, kokius vaistus duoti nuteistajam, kuris staiga pasijuto blogai. Tai yra ydinga ir su saugumo valdymo skyrių pareigūnų veikla nesuderinama praktika. Taip pat manome, kad naktinių medicinos personalo atstovų budėjimų grąžinimas, ženkliai sumažintų nuteistųjų nepasitenkinimo riziką, padėtų įstaigoje dirbantiems pareigūnams rasti atsakymus į susiklosčiusias nuteistųjų sveikatos priežiūros problemas.
 6. Pažymime, kad Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija prieš reformos pradžią buvo viešai įspėjusi ministerijos ir Departamento vadovus apie galimą bausmių vykdymo sistemos darbuotojų išėjimą iš tarnybos, numatė, kad dalis sistemoje priimamų sprendimų gali būti priimami lėčiau nei to reikalauja aplinkybės, ir vis dėlto neatmetė galimybės atskiras pataisos įstaigas reorganizuoti į vieną juridinį asmenį. Tačiau tai turi būti atliekama siekiant maksimaliai užtikrinti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, užtikrinant socialines garantijas. Mūsų žiniomis nuo 2022-07-01, kai kuriuos darbuotojus, atliekančius bendrąsias funkcijas, perkėlus Departamento struktūrinius padalinius, jų gaunamas darbo užmokestis sumažėjo. Nors Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija anksčiau buvo patikinta, kad tokių atvejų nebus, tačiau matome, kad vis dėlto pažadai ir liko pažadais. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta šiame punkte, reikalaujame, kad jungiant įstaigas į vieną juridinį asmenį, šis klausimas būtų išspręstas tinkamai, darbuotojų naudai, o įstaigų vadovai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, tinkamai vykdytų konsultavimosi bei informavimo procedūras su įstaigose veikiančiomis profesinėmis sąjungomis.
 7. Bausmių vykdymo sistemos įstaigas reorganizuojant į vieną juridinį asmenį yra būtina užtikrinti, kad dabartinėse pataisos įstaigose liktų vadovo funkcijas atliekantys asmenys. Didesnėse įstaigose (būsimuose kalėjimuose) yra numatyta palikti ir viršininko pavaduotojus. Tačiau nagrinėdami Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto projekto Nr. 22-10549 priedą pastebėjome, kad kalėjimų viršininkų pavaduotojų pareigybės jame nėra įtrauktos. Apie tai ne kartą įspėjome Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsakingus darbuotojus, tačiau reikalinga ir ministerijos iniciatyva, siekiant šios itin būtinos pareigybės išsaugojimo.
 8. Susitikimų metu ne kartą esame kalbėję apie pataisos įstaigų vadovų priimtus teisės aktus, prieštaraujančius galiojantiems įstatymams. Prašome patikslinti, kas yra padaryta, siekiant užkardyti tokius nesusipratimus, siekiant, kad tokie atvejai nesikartotų ateityje, ar bent vienu atveju buvo taikoma tarnybinė atsakomybė. Susidarėme įspūdį, kad ministerija įstaigų vadovams neoficialiai davė leidimą vidiniais teisės aktais pažeidinėti šiuo metu galiojančius įstatymus, tačiau profesinėms sąjungoms teigiama, kad tai pačių vadovų iniciatyva.
 9. Primename, kad profesinė sąjunga ne kartą kėlė klausimus dėl problemų, susijusių su atvirųjų kolonijų darbo organizavimu, bei 2021-04-01 raštu Nr. 4-80 ministerijai siūlė minėtos problemos sprendimo būdą. Ministerijos reakcijos nesulaukėme. Kartu ministerijai yra žinomos ir kitos su atvirosiose kolonijose laikomų asmenų sveikatos priežiūra, materialiniu aprūpinimu ir kt. susijusios problemos, tačiau jokių sprendimų nematome. Pažymime, kol yra delsiama priimti taip reikalingus sprendimus, įstaigose dirbantys pareigūnai bei darbuotojai ieško iškilusių problemų sprendimo būdų, aukodami savo darbo bei asmeninį laiką. Neaišku, kodėl nuo visuomenės yra slepiama informacija apie iš pataisos įstaigų pasišalinusius asmenis. Mūsų žiniomis, yra duotas nurodymas įstaigoms tokios informacijos neskelbti. Nerimą kelia ir informacija, kad vietoje vieno iš Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos sektorių yra planuojama įrengti atvirąją koloniją. Manome, kad tokie planai yra faktiškai nepagrįsti ir paskatins dar daugiau darbuotojų palikti bausmių vykdymo sistemą. Pažymime, kad profesinės sąjungos nariams nėra aišku, koks dabartinės Laisvės atėmimo ligoninės statusas bus po 2023-01-01 įvykdytos reformos. Siūlome tai apsvarstyti artimiausio pasitarimo metu.
 10. Kalbant apie nuteistųjų resocializaciją tenka apgailestauti, kad paskutiniųjų reformų pasėkoje bausmių vykdymo sistema tiesiog buvo sunaikinta. Darbuotojai demotyvuoti, darbo krūvis tapo nebepakeliamas. Patvirtinus naująją Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos koncepcija yra labai svarbu tinkamai ją įgyvendinti. Jos rengime nuosekliai dalyvavo mokslininkai, visuomeninių organizacijų atstovai, Departamento bei pataisos įstaigų pareigūnai ir darbuotojai. Vykdant teisingumo ministerijos siūlomą reformą, minėtos koncepcijos įgyvendinimas stringa. Šiuo metu yra būtina kuo skubiau užtikrinti nuteistųjų užimtumą, jų diferencijavimą ir t. t. Kalbant apie nuteistųjų užimtumą, tenką apgailestauti, kad šio pataisos proceso užtikrinimas įstaigose yra praktiškai neįmanomas. Daugelyje įstaigų darbo pasiūla yra apgailėtina, trūksta darbo vietų, trūksta elementarių patalpų nuteistųjų individualių veiklų plėtojimui ar meno būrelių funkcionavimui. Kuo skubiau turi būti suvienodinta nuteistųjų individualios veiklos taikymo praktika pataisos įstaigose.
 11. Džiaugiamės, kad šiuo metu pataisos įstaigose jau beveik visi darbuotojai bei pareigūnai turi tarnybinius elektroninius paštus. Tačiau vis dar trūksta prisijungimo prie įstaigose veikiančios dokumentų valdymo sistemos DocLogix galimybių. Tai ženkliai palengvintų įstaigos darbuotojų darbą bei suteiktų galimybę tam tikriems procesams įstaigose vykti greičiau. Siūlome kuo skubiau spręsti šią problemą. Pažymime, kad problema jau buvo aptarta ankstesnių susitikimų su ministerijos atstovais metu, tačiau taip ir liko neišspręsta. Esame informuoti, kad bausmių vykdymo sistema planuoja diegti naująją KADIS-2 informacinę sistemą, tačiau šis procesas užtrunka, todėl atsižvelgdami į tai, siūlome maksimaliai išplėsti dabar naudojamų sistemų vartotojų skaičių ir nors taip palengvinti įstaigų personalo darbą. Kartu būtina kuo skubiau spręsti klausimą dėl bausmių vykdymo sistemoje naudojamų kompiuterinių sistemų DocLogix, Profit Web, Prisonis ir kt. techninių galimybių praplėtimo. Šiuo metu darbas minėtomis programomis užima du trečdalius darbuotojų darbo laiko. Tinkamai subalansavus šių programų veikimą, darbuotojai daug daugiau darbo laiko galėtų skirti tiesioginiam bendravimui su nuteistaisiais. Būtina kuo skubiau išanalizuoti bei maksimaliai optimizuoti ir suvienodinti kompiuterinių programų darbą pataisos įstaigose. Reikalinga įdiegti tokias programas, kurios maksimaliai minimizuotų darbuotojų darbo laiko sąnaudas bei palengvintų tam tikrų ataskaitų bei reikalingų duomenų ar suvestinių formavimą.
 12. Pakartotinai siūlome nedelsiant spręsti pataisos įstaigų aprūpinimo techninėmis – inžinerinėmis apsaugos, neleistinų nuteistiesiems turėti daiktų aptikimo, bagažo ir transporto priemonių tikrinimo, mobiliojo ryšio slopinimo ir kt. priemonėmis. Dauguma įstaigų naudoja techniškai pasenusias bei savo veikimo limitą išnaudojusias technines priemones. Kuo skubiau turi būti įvertintas realus šių priemonių poreikis bei numatytas tinkamas finansavimas joms įsigyti. Prašome į šių priemonių įvertinimo komisiją ar darbo grupę įtraukti profesinių sąjungų atstovus. Atkreipiame dėmesį, kad stringa naujosios pataisos pareigūnų uniformos kūrimo klausimai.
 13. Siekdami užtikrinti tinkamą pataisos pareigūnų fizinę sveikatą bei pasiruošimą reaguoti į fizinės jėgos reikalaujančias tarnybines situacijas (užpuolimas, pasipriešinimas ir kt.) pakartotinai siūlome užtikrinti tinkamas galimybes pataisos pareigūnams sportuoti, pasirengti fizinės veiklos normatyvų laikymui. Tai turi būti užtikrinama nuolat, o ne tik mėnesį iki normatyvų laikymo.
 14. Atsižvelgdami į tai, kad nuolat gauname Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos narių nusiskundimų dėl netinkamų darbo sąlygų, t. y. nepakeliamo karščio (neretai siekia +40C) darbo vietose, galimybės nusiprausti nebuvimą ar elementarių higienos priemonių (muilo, rankšluosčių ir kt.) trūkumą. Siūlome besąlygiškai užtikrinti tinkamas bei nustatytas higienos normas atitinkančias darbo sąlygas darbuotojams. Pažymime, kad Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija nuolat aprūpina savo narius būtinomis priemonėmis (oro ventiliatoriais, elektriniais šildytuvais ir kt.), kurias turi parūpinti darbdavys.
 15. Siūlome kuo skubiau išanalizuoti nuteistųjų konvojavimų į viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas skaičiaus augimo priežastis. Imtis neatidėliotinų priemonių konvojavimo atvejų mažinimui.
 16. Siūlome spręsti pareigūnų ir darbuotojų nuosavų automobilių parkavimo prie darbo vietų problemą. Kaune ir Vilniuje miesto savivaldybės plečia apmokestinamų stovėjimo aikštelių ribas, todėl darbuotojai, norėdami saugiai parkuoti savo automobilius, privalės patirti papildomų finansinių nuostolių ir mokėti už automobilio parkavimą prie pataisos įstaigų.

 

Maloniai prašome į šiame rašte išdėstytas problemas, pateiktus siūlymus, teisės aktų nustatyta tvarka atsakyti raštu.

 

Pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis pirmininko funkcijas                                                        Darius Čekavičius

 

2022-08-24
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More