Trečius metus iš eilės pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis

2020 m. Spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir profesinės sąjungos pasirašė 2021 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį. Toks susitarimas pasirašomas jau trečius metus iš eilės.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkės Loretos Soščekienės teigimu, ši sutartis – puikus socialinio dialogo pavyzdys, kuris ateityje turėtų tapti tradicija, nepriklausomai nuo valdžių kaitos ir rinkimų rezultatų.

Ši sutartis bus taikoma sutartį pasirašiusioms profesinių sąjungų organizacijoms ir jas sudarančioms profesinėms sąjungoms.

„Mano nuomone, Nacionalinę kolektyvinę sutartį turėtų pasirašyti tik nacionaliniai profesinių sąjungų centrai. Deja, kol kas darbo kodekse nėra pakankamai aiškių kriterijų, kuriais vadovaujantis galima būtų profesinių sąjungų junginius pripažinti nacionaliniais centrais. Pavadinimuose esantis žodis „nacionalinis“ dar savaime nesuponuoja teisės į realų organizacijos statusą“, – pasakoja L. Soščekienė.

Deryboms prisistačiusių profesinių sąjungų centrų narių skaičiaus skirtumai ženklūs (nuo 1500 iki 50 000), struktūros skirtingos. Pagaliau, atstovaujamų organizacijų skaičius ir interesų skirtumai (mokytojai, pareigūnai, ministerijų ar bibliotekų darbuotojai) gerokai apsunkino sutarties nuostatų derinimą tarp pačių profesinių sąjungų.

Išryškėjo organizacijų kompetencijų ir darbo metodų skirtumai, noras Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje spręsti labai specifines problemas, kartais net perrašant darbo kodekso nuostatas. Reikia pasidžiaugti, kad visiems pavyko susitarti ir rasti kompromisus.

SUTARTYJE ĮTVIRTINTOS PAPILDOMOS GARANTIJOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NARIAMS

 • Profesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Šios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka. Jeigu darbo, valstybės tarnybos, vidaus tarnybos santykiai su profesinės sąjungos nariu pasibaigia 2021 m. vienoje iš įstaigų, nurodytų Sutarties priede, ir jis yra nepasinaudojęs teise į papildomas mokamas kasmetines atostogas pagal Sutartį ir (arba) yra išnaudojęs tik dalį šių atostogų, jam turi būti išmokama kompensacija už nepanaudotas papildomas mokamas kasmetines atostogas pagal Sutartį proporcingai 2021 m. dirbtam laikotarpiui. Jeigu darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnai išstoja iš profesinės sąjungos, jiems šiame skyriuje nustatytos papildomos garantijos negalioja.
 • Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas(pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas) arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.
 • Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį. Šia teise negali pasinaudoti pagal formaliojo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas besimokantis profesinės sąjungos narys, kuris naudojasi Sutarties suteikiama teise į mokamas mokymosi atostogas.

Reiktų atkreipti dėmesį, kad vienas šios sutarties skyrių įsigalioja ne 2021 m. sausio 1 d., o nuo sutaries pasirašymo dienos.

Šalys susitaria užtikrinti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas: skatinti įstaigas dirbti saugiomis darbo sąlygomis, be psichologinio smurto, priekabiavimo darbe, numatyti tinkamas priemones ir skirti pakankamą finansavimą psichologinio smurto darbe prevencijai. Leisti netrukdomai darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojams ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams jungtis į profesines sąjungas.

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Atstovaudamos savo nariams įstaigose, klausimus, susijusius su darbo užmokesčiu, profesinės sąjungos pirmiausia spręs tiesioginėmis derybomis tarp Vyriausybės įgaliotų atstovų ir profesinių sąjungų atstovų.
 • Dėl Sutartyje susitartų klausimų bus laikomasi priimtos bendros pozicijos ir kartu atstovaujama ją ginant.
 • Bendradarbiaujama su darbo tarybomis siekiant, kad būtų tinkamai atstovaujami ir ginami įstaigose pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų interesai.
 • Skatinama profesinių sąjungų narius nepiktnaudžiauti savo teisėmis, bendradarbiauti su darbdaviu, siekti bendros darbdavio ir visų jo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų ir / ar vidaus tarnybos sistemos tarnybos pareigūnų gerovės, nuolat tobulinti kvalifikaciją ir visomis pastangomis prisidėti prie darbovietės strateginių tikslų siekimo.

SUTARTIES ŠALYS SIEKIA, KAD ATSKIROJE ĮSTAIGŲ ŠAKOJE BŪTŲ SUDARYTA VIENA ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

 • Vyriausybė įsipareigoja, Darbo kodekso 188 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka dalyvauti nacionalinio ar šakos lygmens kolektyvinėse derybose įstaigose prisistačius pirmai profesinių sąjungų organizacijai, informaciją apie tai paskelbti viešai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje, taip pat atskirai informuoti Sutartį pasirašiusias profesinių sąjungų organizacijas.
 • Profesinės sąjungos įsipareigoja bendradarbiauti tarpusavyje, siekdamos sudaryti vieną šakos kolektyvinę sutartį.
 • Darbdavio lygmens profesinės sąjungos, kurios yra Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų narės, pagal Darbo kodeksą turi teisę į tokios pat apimties informavimą kaip ir darbo tarybos. Darbdavio lygmens profesinė sąjunga, gavusi informaciją, turi teisę kartu su darbo taryba reikalauti konsultacijų su darbdaviu. Darbo tarybai atsisakius dalyvauti tokiose konsultacijose, profesinė sąjunga gali tokia teise pasinaudoti viena.
 • Vienasmenis profesinės sąjungos valdymo organas negali būti atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir jo būtinosios darbo sutarties sąlygos bei pareiginės nuostatos negali būti pablogintos, palyginti su ankstesnėmis būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ir pareiginėmis nuostatomis ar su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ir pareiginėmis nuostatomis be išankstinio darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos sutikimo. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus vadovo sprendimą profesinė sąjunga gali ginčyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per trisdešimt dienų.
 • Įstaigų, kuriose veikia profesinės sąjungos, metinių darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimas derinamas su įstaigoje veikiančia profesine sąjunga.
 • Įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientai turi būti didinami sistemiškai, atsižvelgiant į minimaliojo darbo užmokesčio bei pareiginės algos bazinio dydžio augimą, didesnį dėmesį skiriant mažiausių koeficientų didinimui, o valstybės biudžeto lėšos šiems padidinimams paskirstomos įstaigoms proporcingai darbo užmokesčio fondams ir atsižvelgiant į siekį didinti mažiausiai uždirbančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo užmokestį.
 • Visų lygmenų darbdaviai atitinkamo lygmens profesinės sąjungos prašymu pateikia jai visą informaciją, kuri reikalinga teisės aktais reglamentuojamai profesinės sąjungos veiklai užtikrinti.
 • Inicijuojant derybas dėl kolektyvinės sutarties sudarymo šakose, kuriose darbdavių organizacijos teises ir pareigas atlieka Vyriausybė, prisistatoma tiesiogiai Vyriausybei. Vyriausybė vesti derybas įgalioja atitinkamos valdymo srities ministeriją ar kitą Vyriausybės įstaigą, ar įstaigą prie ministerijos ne vėliau kaip per keturiolika dienų.

 

Kaip ir pernai, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos šakos, savo sudėtyje vienijančios profesinių sąjungų organizacijas ir jas sudarančių profesinių sąjungų narius – darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojus ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, kurių darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikomas pareiginės algos bazinis dydis pasirašys šį susitarimą.

 

2020-10-16
LTPF informacija

 

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More