LTPF atstovai dalyvavo Policijos departamento Centrinio valdymo komiteto posėdyje

Balandžio 14 d. vyko Policijos departamento Centrinio valdymo komiteto posėdis, kuriame svarstyti pareigybės, valdymo komitetų steigimo, atostogų sveikatos gerinimo suteikimui, kolektyvinės sutarties, profesinės sąjungos atstovų dalyvavimo atrankos į laisvas pareigūno pareigas komisijose, mokymosi atostogų profesinės sąjungos nariams, psichologų funkcijų centralizavimo ir kiti klausimai.

Po posėdžio Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė kalbėjo: „Bendradarbiaujant dėl policijos šakos kolektyvinės sutarties, kaip ir po jos pasirašymo mūsų bendrą darbą su Policijos departamentu lydėjo pasitikėjimas ir pagarba. Malonu dirbti, kai gebame veikti konstruktyviai. Žinoma, dabar labai svarbu, kad tiek Nacionalinės kolektyvinės sutarties, tiek policijos šakos kolektyvinės sutarties nuostatas suprastume ir aiškintume vienodai – nė viena iš šalių neturėtų piktnaudžiauti savo teisėmis.“


POSĖDŽIO NUTARIMAI

Pareigybės steigimas pagal Kolektyvinė sutarties 99 punkte numatytą įsipareigojimą. Dar kovo 8 d. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) pasiūlė steigti patarėjo pareigybę (pagal terminuotą darbo sutartį), tiesiogiai pavaldžią policijos generaliniam komisarui. Tuomet Policijos departamentas pasiūlė įsteigti vyriausiojo specialisto pareigybę (pagal terminuotą darbo sutartį) Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos Plėtros skyriuje. Pareigybės steigimo klausimas iki Valdymo komiteto posėdžio dienos buvo papildomai išdiskutuotas su socialiniais partneriais ir posėdžio metu priimtas sprendimas steigti patarėjo pareigybę (pagal terminuotą darbo sutartį) Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdyboje, tiesiogiai pavaldžią Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos viršininkui.

Valdymo komitetų steigimas specializuotose policijos įstaigose. Bendru sutarimu nutarta, kad Lietuvos policijos kelių tarnyboje, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, Lietuvos policijos mokykloje ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinėje „ARAS“ valdymo komitetai nesteigiami. Esant poreikiui šių specializuotų įstaigų aktualūs klausimai bus sprendžiami per Centrinį valdymo komitetą. Klausimas dėl valdymo komiteto steigimo ar nesteigimo Lietuvos kriminalinės policijos biure atidėtas. Profesinės sąjungos tarpusavyje priims bendrą sprendimą ir pateiks pasiūlymą iki š. m. gegužės 1 d.

Atostogų sveikatos gerinimui suteikimas profesinės sąjungos nariams pagal 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų 7 punktą. Pritarta Policijos departamento siūlytai pozicijai dėl 5 darbo dienų sveikatos gerinimui suteikimo ir taikymo profesinės sąjungos nariui. 5 darbo dienas sveikatos gerinimui bus suteiktos per Policijos darbuotojų savitarnos portalą laikantis šių opcijų: narystės profesinėje sąjungoje patvirtinimo, patvirtinimo, jog nesinaudojo ir nesinaudos kolektyvinėje sutartyje numatyta lengvata mokymosi atostogoms, 5 darbo dienas sveikatai gerinti naudos tik Lietuvoje, prašymas Savitarnoje bus pateikas prieš 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip 7 kalendorines dienas iki kito mėnesio pradžios. Pastarasis terminas netaikomas, kai garantija sveikatai gerinti darbuotojas pageidauja pasinaudoti vietoje laikinojo nedarbingumo ar iš karto po jo.

Kolektyvinės sutarties 63 punkto taikymas (kai profesinės sąjungos nariui, auginančiam vieną vaiką iki 8 metų amžiaus, per 3 (tris) mėnesius suteikiama 1 (viena) poilsio diena). Suderinta pozicija dėl punkto taikymo praktikos visose policijos įstaigose. Garantija taikoma šiais atvejais, kai: profesinės sąjungos narys augina tik vieną vaiką iki 8 metų; profesinės sąjungos narys augina daugiau vaikų, bet vienas iš jų yra vaikas iki 8 metų ir jam netaikomos garantijos, nustatytos Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje („mamadieniai“/„tėvadieniai“). Jeigu profesinės sąjungos narys augina kelis vaikus iki 8 metų, jam poilsio dienos nėra sumuojamos. Jeigu profesinės sąjungos nariui priklauso garantija pagal Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalį („mamadieniai“/„tėvadieniai“), jam gali būti taikoma tik viena iš pasirinktų socialinių garantijų (arba pagal Kolektyvinės sutarties 63 punktą arba pagal Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalį).

Dėl profesinės sąjungos atstovų dalyvavimo atrankos į laisvas pareigūno pareigas komisijose. Jeigu statutinėje įstaigoje veikia profesinė sąjunga ir atrankoje dalyvaujantis pareigūnas yra šios profesinės sąjungos narys, vienas atrankos komisijos narys turi būti šios profesinės sąjungos atstovas. Kitais atvejais atrankos komisijoje stebėtojų teisėmis dalyvauja darbo tarybos atstovas. Nutarta rekomenduoti policijos įstaigoms išlaikyti socialinį dialogą su profesinėmis sąjungomis ir jų atstovus įtraukti į atrankos bei tarnybinės veiklos vertinimo komisijų sudėtį.

Mokymosi atostogų suteikimas profesinės sąjungos nariams pagal 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų 7 punktą. Pagal Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo reglamentavimą kvalifikacijos tobulinimo programa patenka į neformalaus suaugusiųjų švietimo sąvoką ir, esant poreikiui, mokymosi atostogos bus suteikiamos.

Psichologų funkcijų centralizavimas nuo 2021 m. gegužės 1 d. Yra pateiktas siūlymas nuo 2021 m. spalio 1 d. Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdyboje steigti Psichologų skyrių ir į jį centralizuoti policijos įstaigų psichologų ir kapelionų vykdomas funkcijas. Kol dar nėra gauto pritarimo iš Vidaus reikalų ministerijos dėl centralizavimo pilna apimtimi, Policijos departamentas priėmė sprendimą paankstinti psichologų funkcijų centralizavimą nekeičiant struktūros, t. y. nuo 2021 m. gegužės 1 d. Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos Plėtros skyriuje steigti pareigybes, vykdančias psichologo funkcijas. Įsteigtas pareigybes planuojama komplektuoti konkurso arba tarnybinio kaitumo būdu.

Taip pat, nutarta išanalizuoti ir įvertinti situaciją dėl darbo užmokesčio kėlimo darbuotojams, grįžusiems po atostogų vaikui prižiūrėti, iki 2021 m. balandžio 30 d.

Kitas Valdymo komiteto posėdis preliminariai planuojamas š. m. gegužės mėnesį.


Posėdžiui pirmininkavo policijos generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Tamulevičius, sekretorė – departamento Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos Plėtros skyriaus patarėja Girmantė Butėnaitė.

Posėdyje dalyvavo Centrinio valdymo komiteto nariai: Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos viršininkas Arūnas Tuzas, Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininkė Žaneta Rudaitienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė, Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vladas Sanda, Lietuvos kriminalinės policijos biuro profesinės sąjungos tarybos narys Irmantas Ivanauskas.

Kiti dalyviai: Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos vyresnioji patarėja Rolana Žvikaitė-Mockaitienė ir Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos Plėtros skyriaus vedėja Žana Griškevičienė.

 

2021-04-29
LTPF ir PD informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More