2012-07-17 Valstybinio audito ataskaita dėl Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

DĖL POLICIJOS DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO
(TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ2012 m. liepos 17 d. Nr. FA-P-40-4-48

Vilnius


Auditas atliktas, vykdant 2011-06-20 pavedimą Nr. P-40-4Auditą atliko valstybinių auditorių grupė:

Dalia Raudeliūnienė (grupės vadovė)

Alma Bulkevičienė

Vytautas MarkauskasAuditas pradėtas 2011-06-20

Auditas baigtas 2012-07-17Su valstybinio audito ataskaita galima susipažinti

Valstybės kontrolės interneto puslapyje

adresu www.vkontrole.ltĮŽANGA

Audito tikslas – teisėtumo požiūriu įvertinti valstybės biudžeto asignavimų 2012 metams
planavimą; audituojamo subjekto 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; valstybės lėšų
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.

Audituojamas subjektas – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos yra statutiniais pagrindais veikianti vidaus reikalų centrinė įstaiga, kuri organizuoja
policijos įstaigų veiklą, užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, žmogaus teisių ir laisvių
apsaugą. Policijos departamento steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Policijos
departamento adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius, indentifikavimo kodas – 188785847.

Audituojamu laikotarpiu Policijos departamentui iki 2011 m. vasario 18 d. vadovavo
generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas, nuo 2011-03-07 Saulius Skvernelis, vyriausiojo
buhalterio funkcijas vykdė Policijos departamento Finansų valdybos viršininkas Romualdas
Voišnis.

Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.

Valstybinio audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
duomenų, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama valstybinio audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu vertintą Policijos departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2011 metų
konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė:

– Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų 2011 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas;
– Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2011 m. gruodžio
31 d. ataskaita (forma Nr. 1);
– Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2);
– Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2011 m. gruodžio
31 d. ataskaita (forma Nr. 3);
– Mokėtinų ir gautinų sumų 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4).


Audito metu vertintą Policijos departamento, jam pavaldžių biudžetinių įstaigų 2011 metų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:

– Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis;
– Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis;
– Pinigų srautų ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis;
– Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis;
– 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.


Policijos departamentas ir jam pavaldžios įstaigos 2011 metais vykdė 2 programas:

– Policijos pareigūnų mokymas ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas (kodas 02 02);
– Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų
įgyvendinimas (kodas 01 03).


Šioms programoms patvirtinta 670 821 tūkst. Lt asignavimų, iš jų – 656 015 tūkst. Lt
išlaidoms (iš jų, 438 495 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) ir 14 806 tūkst. Lt turtui įsigyti1. Be to, 2010
metais nepanaudotas pajamų įmokų likutis, kuris sudaro 3 928,5 tūkst. Lt, perkeltas į 2011 metų
asignavimų planą.

1 Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip nurodyta konsoliduotoje
finansinės būklės ataskaitoje, 2011 m. pradžioje buvo iš viso 478 047, 6 tūkst. Lt, pabaigoje – 453 999
tūkst. Lt.

Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad konsoliduotųjų biudžeto
vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų ir valstybės lėšos ir turtas
valdomas, naudojamas ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų


vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių
įvykių ir sudarytų sandorių.

Vadovaudamiesi 2011 metų valstybinio audito programa, vidaus reikalų ministro valdymo
srities subjekte Policijos departamente, kurio vadovas yra asignavimų valdytojas, atlikome finansinį
(teisėtumo) auditą. Įvertinę 2011 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų
ataskaitų duomenis ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą,
Policijos departamentui pateikėme valstybinio audito ataskaitą ir išvadą. Šio audito rezultatai bus
naudojami vertinant Vidaus reikalų ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta:

– išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir
reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse;

– tvarkos aprašų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra ir nuoseklios peržiūros testai
(kontrolės aplinkos tyrimas);

– ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros
(savarankiškos audito procedūros).

Taip pat buvo vertinama, kaip audituojamas subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų,
sutartinių įsipareigojimų. Teisėtumo požiūriu įvertintas valstybės biudžeto asignavimų 2012
metams planavimas.

Svarbiausiose audito srityse (ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio
turto, pajamų, darbo užmokesčio ir kitų sąnaudų, išlaidų apskaitos) atliktos savarankiškos audito
procedūros. Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą. Vertindami,
kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, priežastis ir pasekmes.

Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.


PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS

1. Pastebėjimai dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkinių duomenų

1.1. Konsolidavimo procesas

Policijos departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2011 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį sudarančios ataskaitos nurodytos dalyje „Audito apimtis ir metodai“. Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo2 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, sudarydami finansines
ataskaitas, viešojo sektoriaus subjektai turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus turi įvertinti
vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau –
VSAFAS). Remiantis jais, Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama informacija turi išsamiai ir
teisingai rodyti viešojo sektoriaus subjekto turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto
būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, o Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama
informacija turi išsamiai ir teisingai rodyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatus, t. y.
uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per šioje ataskaitoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį.

2 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212.

315-VSAFAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-09 įsakymu Nr. 1K-433 (finansų ministro 2011-01-31
įsakymo Nr. 1K-037 redakcija).

Pagal minėto įstatymo 21 straipsnio 6 dalį, nukrypti nuo VSAFAS galima tik esant
aplinkybėms, nepriklausančioms nuo viešojo sektoriaus subjekto valios, suderinus su Lietuvos
Respublikos finansų ministerija, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateikiant informaciją
apie kiekvieną nukrypimą nuo VSAFAS, jų priežastis ir poveikį viešojo sektoriaus subjekto turtui,
finansavimo sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms.

Atlikus 2011 m. Policijos departamento konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio
sudarymo audito procedūras, nustatyta neatitikimų.

Policijos departamentui pavaldžios įstaigos nesilaikė 15-ojo VSAFAS3 reikalavimų ir
konsoliduotoje Pinigų srautų ataskaitoje neteisingai eliminavo įplaukas iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir į valstybės biudžetą pervestas lėšas:

. Iš Policijos departamento gautas įplaukas Išorės sienų fondo programai vykdyti apskričių vyriausieji
policijos komisariatai – Alytaus (31,7 tūkst. Lt) ir Telšių (57,8 tūkst. Lt) neteisingai eliminavo iš kitų
įplaukų, o ne iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų įplaukų;
. Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“ 6,3 tūkst. Lt iš teritorinių darbo biržų gautas įplaukas
neteisingai eliminavo iš kitų įplaukų, o ne iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų įplaukų;
. Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 653,8 tūkst. Lt Policijos departamentui pervestų pajamų
įplaukų neteisingai eliminavo, kaip kitiems subjektams pervestas lėšas, o ne į valstybės biudžetą pervestas
lėšas;

. Lietuvos policijos mokykla 455,6 tūkst. Lt ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras 24,6 tūkst. Lt Policijos
departamentui pervestų pajamų įplaukų neteisingai eliminavo kaip kitas išmokas, o ne į valstybės biudžetą
pervestas lėšas.


Dėl į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS
įvestos ne visos informacijos, reikalingos eliminavimo procedūrai atlikti, II lygio konsoliduotų
ataskaitų rinkinyje gali būti eliminuotos ne visos viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio sandorių
operacijos, nes:

. Apskričių vyriausieji policijos komisariatai nepateikė derinamos eliminavimo informacijos apie Valstybinei
mokesčių inspekcijai pervestas sumas: Vilniaus 466,2 tūkst. Lt, Telšių 4,2 tūkst. Lt, Utenos 0,5 tūkst. Lt;
. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 187,1 tūkst. Lt, Lietuvos kriminalinės policijos biuras
167,1 tūkst. Lt nepateikė informacijos dėl nederinamos eliminavimo operacijos susijusios su socialinio
draudimo įmokomis nuo sukauptų atostogų.


Dėl neteisingos Pinigų srautų ataskaitos A.II.1. eilutėje eliminuotos informacijos apie
pervestas lėšas į valstybės biudžetą II lygio konsoliduotoje Pinigų srautų ataskaitoje gali būti
grupavimo klaidų:

. Apskričių vyriausieji policijos komisariatai Valstybinei mokesčių inspekcijai pervestas lėšas – Tauragės
127,1 tūkst. Lt, Telšių 74,2 tūkst. Lt – neteisingai eliminavo iš kitų išmokų, o ne iš pervestų lėšų į valstybės
biudžetą;
. Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Valstybinei mokesčių inspekcijai pervestas 8,8
tūkst. Lt, lėšas neteisingai eliminavo iš Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų, o ne iš pervestų
lėšų į valstybės biudžetą;


Policijos departamentas, rengdamas Policijos departamento ir jam pavaldžių įstaigų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, neužtikrino, kad informacija rinkinyje būtų
pateikta pagal VSAFAS reikalavimus. Dėl nustatytų grupavimo ir eliminavimo klaidų
konsoliduotoje Pinigų srautų ataskaitoje pagal 2011 metų gruodžio 31 d. duomenis:

A.I.1.3. eilutėje įplaukų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų eliminuota
95,8 tūkst. Lt mažiau;

A.I.6. eilutėje kitų įplaukų eliminuota 95,8 tūkst. Lt daugiau;

A.II.1. eilutėje pervestų lėšų į valstybės biudžetą eliminuota 1134 tūkst. Lt mažiau;

A.II.6. eilutėje pervestų lėšų kitiems subjektams eliminuota 653,8 tūkst. Lt daugiau;

A.III.12. eilutėje kitų išmokų eliminuota 480,2 tūkst. Lt daugiau.

Policijos departamentas nepakankamai kontroliavo, kad į viešojo sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS Policijos departamentui
pavaldžios įstaigos suvestų visą informaciją, reikalingą viešojo sektoriaus subjektų,
nepavaldžių Policijos departamentui, tarpusavio sandoriams eliminuoti. Dėl to II lygio
konsoliduotų ataskaitų rinkinyje gali būti eliminuotos ne visos viešojo sektoriaus


subjektų tarpusavio sandorių operacijos, o Pinigų srautų ataskaitoje gali būti grupavimo
klaidų.Neatitikimai, nustatyti Policijos departamento ir pavaldžių įstaigų finansinėse ataskaitose,
kurie daro įtaką ir konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio teisingumui, pateikiami ataskaitos
1.2 poskyryje.

1.2. Dėl Policijos departamento, jam pavaldžių įstaigų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Policijos departamentas ir jam pavaldžios įstaigos nesilaikė 24-ojo VSAFAS reikalavimų,
nes apskaitoje neteisingai registravo darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir socialinių išmokų
sąnaudas:

. Apskričių vyriausieji policijos komisariatai: Kauno – 83,9, tūkst. Lt, Klaipėdos – 89,8 tūkst. Lt, Panevėžio –
16,4 tūkst. Lt, Šiaulių – 56,3 tūkst. Lt, Vilniaus – 2816,7 tūkst. Lt, Lietuvos kriminalinės policijos biuras –
758,7 tūkst. Lt, Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“ – 2 098,8 tūkst. Lt vienkartines išmokas
pareigūnams skatinti, materialines pašalpas bei pašalpas dėl artimo giminaičio mirties, butpinigius,
kompensuojamas važiavimo išlaidas, su darbu užsienyje susijusią kompensaciją neteisingai priskyrė
pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo arba socialinių išmokų sąnaudoms, o ne
pagrindinės veiklos kitoms sąnaudoms4;
. Policijos departamentas – 102,5 tūkst. Lt ir Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas – 1 239,7
tūkst. Lt, Lietuvos kriminalinės policijos biuras – 181,8 tūkst. Lt, Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“
– 1625,2 tūkst. Lt išeitines išmokas ir ligos pašalpas iš darbdavio lėšų neteisingai priskyrė pagrindinės veiklos
socialinių išmokų sąnaudoms, o ne pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudoms5;
. Policijos departamentas – 99,3 tūkst. Lt, apskričių vyriausieji policijos komisariatai Panevėžio – 1 032,3,
tūkst. Lt, Vilniaus – 3 003,4 tūkst. Lt statutiniams valstybės tarnautojams mokamas ligos pašalpas nuo trečios
ligos dienos, motinystės (tėvystės) pašalpas, pašalpas tėvystės ir nėštumo gimdymo atostogų laikotarpiu,
kurias nustato Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, neteisingai priskyrė pagrindinės veiklos darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudoms, o ne pagrindinės veiklos socialinių išmokų sąnaudoms.6
4 24-as VSAFAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-09 įsakymu Nr. 1K-432 (finansų ministro 2010-10-26
įsakymo Nr. 1K-334 redakcija), 9.2 ir 13.2 p.

5 Ten pat.

6 Ten pat.

7 10-as VSAFAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-04-28 įsakymu Nr. 1K-161 (finansų ministro 2010-04-26
įsakymo Nr. 1K-129 redakcija), 9 p.

8 3-ias VSAFAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-19 įsakymu Nr. 1K-379 (finansų ministro 2009-12-16
įsakymo Nr. 1K-457 redakcija).

Policijos departamentui pavaldžios įstaigos nesilaikė 3-iojo, 10-ojo ir 11-ojo VSAFAS
reikalavimų, nes apskaitoje neteisingai užregistravo pajamas, rinkliavų pajamas ir administracines
baudas ar jų viso neužregistravo:

. Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas apskaitoje užregistravo paskirtų baudų sumą 1,7 tūkst.
Lt didesnę, o išieškotų sumų 36,7 tūkst. Lt mažesnę, negu pirminiuose baudų apskaitos dokumentuose;
. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Telšių apskričių vyriausieji policijos komisariatai
pajamas apskaitoje registravo ne tada, kai skolininkui atsiranda prievolė sumokėti baudą, bet kai bauda
paskiriama7;
. Kauno ir Telšių apskričių vyriausieji policijos komisariatai Veiklos rezultatų ataskaitoje neparodė 12 365,2
tūkst. Lt administracinių baudų ir rinkliavų pajamų8;

. Lietuvos policijos mokykla 4,2 tūkst. Lt pajamas už keleivių pervežimo paslaugas neteisingai priskyrė
pagrindinės kitos veiklos, o ne kitos veiklos pajamoms9;
. Lietuvos policijos mokykla 2,3 tūkst. Lt kompensuotas elektros energijos sąnaudas ir 0,2 tūkst. Lt pajamas,
gautas atlyginus žalą už sugadintą turtą, apskaitoje neteisingai registravo kaip apskaičiuotas prekių, turto ir
paslaugų pardavimo pajamas10.
9 10-as VSAFAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-04-28 įsakymu Nr. 1K-161 (finansų ministro 2010-04-26
Nr. 1K-129 redakcija).

10 11-as VSAFAS patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-08 įsakymu Nr. 1K-059 (finansų ministro 2009-12-24
įsakymo Nr. 1K-490 redakcija), 12.5 p.

11 24-as VSAFAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-09 įsakymu Nr. 1K-432 (finansų ministro 2010-10-26
Nr. 1K-334 redakcija) ir 20-as VSAFAS patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-09 Nr. 1K-205 (finansų
ministro 2009-12-24 Nr. 1K-475 redakcija).

12 8-as VSAFAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-20 įsakymu Nr. 1K-220 (finansų ministro 2009-12-24
įsakymo Nr. 1K-477 redakcija), 40 p.

13 11-as VSAFAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-08 įsakymu Nr. 1K-059 (finansų ministro 2009-12-24
įsakymo Nr. 1K-490 redakcija), 12.5 p.

14 2-as VSAFAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-19 įsakymu Nr. 1K-378 ((finansų ministro 2009-12-24
įsakymo Nr. 1K-478 redakcija).

15 5-as VSAFAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-01-09 įsakymu Nr. 1K-011 (finansų ministro 2010-03-10
įsakymo 1K-060 redakcija) ir 15-as VSAFAS patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-09 įsakymu Nr. 1K-433
(finansų ministro 2010-05-05 Nr. 1K-151 redakcija).Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nesilaikė 24-ojo ir 20-ojo VSAFAS11
reikalavimų, nes 33,1 tūkst. Lt būsimas išmokas, susijusias su kasmetinėmis atostogomis, pripažino
kaip trumpalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimą už mokamą ne darbo laiką, tačiau
neužregistravo pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų ir finansavimo
pajamų.

Panevėžio ir Kauno apskričių vyriausieji policijos komisariatai nesilaikė 8-ojo ir 11-ojo
VSAFAS reikalavimų, nes apskaitoje neteisingai registravo sąnaudas:

. Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 3 tūkst. Lt kuponus, skirtus atsiskaityti už savitarnos
automobilių plovimo paslaugas, nenurašė į sąnaudas, o apskaitė kaip atsargas12;
. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas automobilių atsargines dalis nurašo, kai jas išduoda iš
sandėlio, o ne jas panaudojus13.


Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nesilaikė 2-ojo VSAFAS14 reikalavimų,
nes apskaitoje neužregistravo ir Finansinės būklės ataskaitoje nenurodė 157,5 tūkst. Lt
administracinių baudų įsipareigojimų.

Policijos departamentui pavaldžios įstaigos nesilaikė 5-ojo VSAFAS ir 15-ojo VSAFAS15
reikalavimų, nes konsoliduotoje Pinigų srautų ataskaitoje neteisingai grupavo į valstybės biudžetą,
kitiems subjektams pervestas lėšas ir kitas išmokas:

. Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 653,8 tūkst. Lt Policijos departamentui pervestų pajamų
įplaukų neteisingai priskyrė kitiems subjektams pervestoms lėšoms, o ne į valstybės biudžetą pervestoms
lėšoms;
. Lietuvos policijos mokykla 479,7 tūkst. Lt Policijos departamentui pervestų pajamų įplaukų neteisingai
priskyrė kitoms išmokoms, o ne į valstybės biudžetą pervestoms lėšoms;
. Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2,1 tūkst. Lt Blaivybės fondui pervestas lėšas
neteisingai priskyrė į valstybės biudžetą pervestoms lėšoms, o ne kitiems subjektams pervestoms lėšoms.Policijos departamentas ir jam pavaldžios įstaigos nesivadovavo Viešojo sektoriaus
privalomuoju sąskaitų planu16 ir apskaitoje neteisingai registravo pajamas ir sąnaudas:

16 Viešojo sektoriaus subjektų pravalomasis bendrasis sąskaitų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-22
įsakymu Nr. 1K-455 (finansų ministro 2009-06-16 įsakymo 1K-190 redakcija).

. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 3 684,3 tūkst. Lt ir Policijos departamentas 362,4 tūkst.
Lt statutiniams valstybės tarnautojams mokamas ligos pašalpas nuo trečios ligos dienos, motinystės
(tėvystės) pašalpas, pašalpas tėvystės ir nėštumo gimdymo atostogų laikotarpiu, kurias nustato Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutas neteisingai priskyrė valstybinio socialinio draudimo išmokų
sąnaudoms, o ne socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudoms;
. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas – 899,1 tūkst. Lt statutiniams valstybės tarnautojams
mokamus butpinigius, kompensuojamas važiavimo ir sveikatos sutrikdymo išlaidas, kurias nustato Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutas, neteisingai priskyrė pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo įmokų sąnaudoms, o ne pagrindinės veiklos socialinių išmokų sąnaudoms;
. Lietuvos kriminalinės policijos biuras 89,5 tūkst. Lt darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir socialinių
išmokų sąnaudas, patirtas vykdant projektus, susijusius su nusikalstamumo prevencija, nepriskyrė
pagrindinės veiklos sąnaudoms;
. Vilniaus ir Kauno apskričių vyriausieji policijos komisariatai 21 967 tūkst. Lt rinkliavų pajamas neteisingai
priskyrė sumoms už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė
veikla pajamoms, o ne rinkliavų pajamoms;
. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 5 551,4 tūkst. Lt rinkliavų pajamas apskaitoje
užregistravo kaip prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamas, o ne kaip rinkliavų pajamas;
. Lietuvos policijos mokykla 48,2 tūkst. Lt patalpų nuomos pajamas apskaitoje užregistravo ne kaip
apskaičiuotas prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamas, bet kaip apskaičiuotas turto naudojimo pajamas.


Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus
subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus,
kuria naudojasi vartotojai, priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo
ir jų naudojimo teikiant viešąsias paslaugas.

Tvarkant apskaitą Policijos departamente ir jam pavaldžiose įstaigose – Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Telšių apskričių vyriausiuosiuose policijos
komisariatuose, Lietuvos kriminalinės policijos biure, Lietuvos viešosios policijos
rinktinėje „Vytis“ nustatytos klaidos reikšmingai iškraipė finansines ataskaitas, tai yra
išsamiai ir teisingai neparodė viešojo sektoriaus subjekto turto, finansavimo sumų,
įsipareigojimų ir grynojo turto būklės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir veiklos
rezultatų . per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pajamų, turėtų sąnaudų ir pinigų srautų.

Konsoliduotoje Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2011 metų gruodžio 31 d. duomenis
įstaigų per vienus metus gautinos sumos nurodytos 157,5 tūkst. Lt mažesnės.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis pagrindinės veiklos
rezultatas nurodytas 4,4 tūkst. Lt didesnis, o kitos veiklos rezultatas – 4,2 tūkst. Lt
mažesnis. Dėl nustatytų grupavimo klaidų neteisingai nurodyta 12 365,2 tūkst. Lt
pajamų ir 5 920,6 tūkst. Lt sąnaudų.


Pinigų srautų ataskaitoje pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis pervestos lėšos į
valstybės biudžetą nurodytos 1 131,4 tūkst. Lt mažesnės, pervestos lėšos kitiems
subjektams 651,7 tūkst. Lt didesnės ir kitos išmokos 479,7 tūkst. Lt didesnės.

2. Pastebėjimai dėl valstybės turto ir lėšų valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumo

2.1. Dėl viešųjų pirkimų

Policijos departamentui pavaldžios įstaigos – Panevėžio, Kauno, Telšių, Vilniaus, Klaipėdos
apskričių vyriausieji policijos komisariatai – 2011 metais kai kurias prekes ir paslaugas pirko,
nesivadovaudamos Viešųjų pirkimų įstatymu17:

17 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija)

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įsigydamas automobilių remonto ir
jų priežiūros paslaugas, konkurso pirkimo sąlygų 27 punkte nurodė, kad tiekėjai pasiūlymuose
pateiktų visiems tarnybiniams automobiliams remontuoti reikalingas atsargines dalis ir visas jų
priežiūros paslaugas, t. y. jų pavadinimus, kiekį ir apimtis. Tačiau pats komisariatas pirkimo
sąlygose pateikė netikslią informaciją – nurodė ne visus turimus tarnybinius automobilius, kuriems
reikėjo remonto bei ne visas reikiamas paslaugas, kurias planavo įsigyti. Komisariatas 2011 m.
tiekėjui mokėjo ir už tų automobilių remontą ir tas paslaugas, kurie nebuvo nurodyti pirkimo
sąlygose.

Komisariatas, nenurodydamas tiekėjams galutinio perkamų paslaugų ir prekių kiekio,
turinčio įtakos pasiūlymo kainai, neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje
numatyto įpareigojimo perkančiąją organizaciją sąžiningai pateikti tiekėjams kuo išsamesnę
informaciją apie perkamas paslaugas ir prekes (taip pat kiekius), o nenurodęs visų kiekių ir kainų,
neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto pirkimų tikslo – įsigyti
perkančiajai organizacijai reikalingų prekių ir paslaugų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įsigydamas Noreikiškių ir Domeikavos
policijos nuovadų patalpų valymo paslaugas, apklausė paslaugų teikėjus, kurių dviejų dalyvių
įmonės vadovas tas pats asmuo ir taip apribojo galimybes tiekėjams sąžiningai konkuruoti
tarpusavyje. Taigi, komisariatas neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje
numatyto lygiateisiškumo principo, suponuojančio perkančiosios organizacijos prievolę visiems
tiekėjams sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir 3
straipsnio 2 dalyje nurodyto pirkimų tikslo – įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų,
racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.


Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, vykdydamas Plungės rajono policijos
komisariato pastato elektros instaliacijos remonto (su bendrastatybiniais darbais) darbų pirkimą,
nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nes neatmetė dalyvio
pasiūlymo, kuris neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų . pateikti darbų kiekių
žiniaraščius ir sąmatinius skaičiavimus. Policijos komisariatas su šiuo dalyviu sudarė darbų pirkimo
sutartį už 118 tūkst. Lt, kurioje nurodė, kad sutarties darbų kaina nustatyta atlikus sąmatinius
skaičiavimus, nors tokie skaičiavimai nebuvo pateikti.

Vilniaus ir Klaipėdos apskričių vyriausieji policijos komisariatai, būdami perkančiosiomis
organizacijomis ir įsigydami kai kurias automobilių remonto ir priežiūros paslaugas, o Klaipėdos
apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir areštinės patalpų, esančių Jūros g. 1, Klaipėdoje,
529,82 kv. m. valymo paslaugas už 3,5 tūkst. Lt, neatliko pirkimo procedūrų Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka. Komisariatai nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinto skaidrumo principo, kuris suprantamas kaip viešumo užtikrinimas vykdant viešojo
pirkimo procedūras ir pirmiausia sietinas su viešojo pirkimo paskelbimu, ir įstatymo 3 straipsnio 2
dalyje nustatyto pirkimo tikslo – vadovaujantis įstatyme nustatytais pirkimų principais sudaryti
pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai
reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, nes nevykdė pirkimo pagal įstatyme nustatytus reikalavimus.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas už vertimo paslaugas mokėjo
didesnėmis kainomis, negu buvo numatyta pirkimo dokumentuose. Komisariatas nesilaikė Viešųjų
pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalies reikalavimų, kad tiekėjo kainos pirkimo dokumentuose
atitiktų sutartyje nurodytas paslaugų kainas, ir už vertimo paslaugas tiekėjui iki 2012 m. gegužės 3
d. sumokėjo 39,1 tūkst. Lt daugiau.

Policijos departamentui pavaldžios įstaigos – Panevėžio, Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos
apskričių vyriausieji policijos komisariatai, įsigydami kai kurias prekes ir paslaugas,
pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, nes:

. Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nenurodė tiekėjams galutinio
perkamų paslaugų ir prekių kiekio, turinčio įtakos pasiūlymo kainai, ir taip neužtikrino,
kad perkančioji organizacija sąžiningai pateiktų tiekėjams kuo išsamesnę informaciją
apie perkamas paslaugas ir prekes (taip pat kiekius);

. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas įsigijo Noreikiškių ir Domeikavos
policijos nuovadų patalpų valymo paslaugas, apklausęs paslaugų teikėjus, kurių dviejų
dalyvių įmonės vadovas tas pats asmuo, ir taip apribojo galimybes tiekėjams sąžiningai
konkuruoti tarpusavyje;

. Vilniaus ir Klaipėdos apskričių vyriausieji policijos komisariatai, būdami
perkančiosiomis organizacijomis, įsigijo kai kurias automobilių remonto ir priežiūros


paslaugas, o Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir areštinės patalpų
valymo paslaugas už 3,5 tūkst. Lt, nevykdydami viešųjų pirkimų procedūrų;

. Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Plungės rajono policijos
komisariato pastato elektros instaliacijos remonto (su bendrastatybiniais darbais)
darbams atlikti sudarė sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas neatitiko pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų;

. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas už vertimo paslaugas sumokėjo
39,1 tūkst. Lt daugiau, nes paslaugų sutartyje nurodytos kainos neatitiko pirkimo
dokumentuose nurodytoms.

2.2. Dėl remonto ir rekonstrukcijos darbų

2.2.1. Dėl Policijos departamento pastato remonto darbų

Policijos departamentas sudarė rangos sutartį pastato, esančio Vilniuje, Saltoniškių g. 19, 2-
ojo aukšto patalpų remonto darbams atlikti. Rangos sutartyje numatė 10 procentų užsakovo rezervą
nuo numatomų atlikti remonto darbų vertės – 24,9 tūkst. Lt, kurį įtraukė į bendrą remonto darbų
rangos sutarties vertę.

Vykdydamas rangos sutartį Policijos departamentas atsisakė remonto darbų už 43,7 tūkst. Lt
(lubų glaistymas, dažymas, elektros darbai) ir juos pakeitė kitais pirkimo sąlygose ir sutartyje
nenumatytais papildomais darbais už 68,5 tūkst. Lt (ardymo darbai, bendrastatybiniai darbai,
kompiuterinis tinklas, gaisrinė signalizacija). Policijos departamentas nesivadovavo Viešųjų
pirkimų įstatymo 56 straipsnio 4 dalimi, nes nevykdė papildomų darbų viešojo pirkimo procedūrų
(neskelbiamų derybų), irnesilaikė 3 straipsnio 1 dalyje numatyto lygiateisiškumo principo (vykdant
pirkimą tiekėjai teikė pasiūlymus dėl vienų darbų, kurie vėliau buvo pakeisti kitais). Policijos
departamentas, atsisakydamas dalies sutartyje nurodytų darbų, papildomiems darbams įsigyti turėjo
vykdyti atskirą pirkimą apklausos būdu.

Nenumatytų darbų apimčių akte (2011-08-02 Nr. 5-IL-857) nurodyti darbų pavadinimai ir jų
kiekiai, tačiau priežastys, dėl kurių atsirado būtinybė juos atlikti, neatskleistos ir nepagrįstos,
nepateikti siūlymai policijos generaliniam komisarui – įstaigos vadovui dėl tolesnių darbų
vykdymo. Rangovo nenumatytų darbų lokalinė sąmata nesuderinta su užsakovo Departamento
statybos techninės priežiūros vadovu. Todėl buvo nesilaikoma Policijos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių18. Pagal šias taisykles, nenumatytų
darbų apimtys įforminamos trišaliu Užsakovo (Statybos darbų prižiūrėtojo), Rangovo (Statybos
darbų vadovo) ir Projektuotojo (Projekto vykdymo priežiūros vadovo, jeigu toks yra) atstovų

18 Patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011-12-14 įsakymu Nr.5-V-1118 , 102.5.1 p.


pasirašytu nenumatytų darbų aktu. Akte nurodomi darbų pavadinimai ir jų kiekiai, bei priežastys dėl
kurių atsirado būtinybė juos atlikti, bei teikiami siūlymai įstaigos vadovui dėl tolimesnių darbų
vykdymo.

2.2.2. Dėl Anykščių rajono policijos komisariato ir areštinės rekonstrukcijos

Investicijų projektas „Anykščių rajono policijos komisariato pastato Anykščiuose, Troškūnų
g. 3, rekonstravimas“ pradėtas vykdyti 2008 metais. Atlikus 2008 metų finansinį (teisėtumo) auditą,
buvo nustatyti pažeidimai ir 2008 metų audito darbo dokumentai perduoti Lietuvos Respublikos
prokuratūrai ikiteisminiam tyrimui.

Policijos departamentas 2010 m. liepos 9 d. sudarė papildomą susitarimą su rangovu dėl
Anykščių rajono policijos komisariato ir areštinės rekonstrukcijos. Vykdant darbus buvo atsisakyta
sutartyje numatytų darbų ir jie buvo pakeisti kitais, sutartyje nenumatytais, papildomais darbais už
805,8 tūkst. Lt, užsakovo rezervas (5%) už 353,5 tūkst. Lt. Policijos departamentas nesivadovavo
Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 4 dalimi, nes papildomiems darbams nevykdė viešojo
pirkimų procedūrų (neskelbiamų derybų). Be to, keičiant vienus darbus kitais, daugeliu atveju buvo
mažinamos medžiagų ir mechanizmų kainos ir tokiu būdu sudaromos sąlygos rangovui didinti
darbo užmokestį.

Departamentas nesilaikė Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių19, nes nenumatytiems darbams (2011-06-27 nenumatytų
darbų aktas Nr. 5-IL-705) įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nepriėmė sprendimo dėl tolimesnio
nenumatytų darbų vykdymo, taip pat nenumatytų darbų sąmatos nesuderintos su statybos darbų
prižiūrėtoju.

19 Ten pat.

Policijos departamentas, atlikdamas patalpų remontą ir Anykščių rajono policijos
komisariato ir areštinės rekonstrukcijos darbus, įsigijo papildomus darbus
nesivadovaudamas Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 4 dalimi ir neužtikrino
Viešųjų pirkimų įstatyme numatyto lygiateisiškumo principo laikymosi ir šio Įstatymo 3
straipsnio 2 dalyje įtvirtinto pirkimo tikslo siekimo – įsigyti perkančiajai organizacijai
reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir Supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių, nes:

. nevykdė papildomų remonto darbų už 68,5 tūkst. Lt ir rekonstrukcijos darbų už 1159,3
tūkst. Lt viešojo pirkimo procedūrų;

. neatskleidė ir nepagrindė priežasčių, dėl kurių atsirado būtinybė atlikti papildomus
remonto darbus, o policijos generaliniam komisarui – įstaigos vadovui nepateikė
siūlymų dėl tolesnių remonto ir rekonstrukcijos darbų vykdymo;


. su užsakovo (Policijos departamento) statybos techninės priežiūros vadovu nesuderino
rangovo nenumatytų remonto darbų sąmatos.

2.3. Dėl Lietuvos policijos mokyklos nuomojamo ilgalaikio
materialiojo turto

Policijos departamentui pavaldi įstaiga – Lietuvos policijos mokykla be viešojo konkurso
nuomoja ilgalaikį materialųjį turtą nesivadovaudama Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo20 14 straipsniu.

20 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas 1998-05-12 Nr. VIII-729
(2002-05-23įstatymo IX-900 redakcija), 14 str.

21 Patvirtintas Policijos departamento prie VRM generalinio komisaro 2007-12-03 įsakymu Nr. 5-V-797 16 p. , patvirtintas Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2009-03-09 įsakymu Nr. 10-V-213 , 25 p., Lietuvos kriminalinės policijos
biuro viršininko 2009-06-05 įsakymas Nr. 38-V-135„Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro administracijos pareigūnų sąrašo
patvirtinimo“.

Be viešojo konkurso sudarytos sutartys

. 2010-02-17 sutartis Nr. V-2010-034/144-ST-23 dėl ploto nuomos automatams;
. 2010-12-31 sutartis Nr. 144-ST2-160/201-16 dėl pastato stogo nuomos perdavimo įrangos sumontavimui;
. 2011-03-01 sutartis Nr. TR-6321-10500/144-ST2-38 dėl pastato stogo nuomos GSM ryšio mini perdavimo
stoties sumontavimui;
. 2009-06-10 sutartis Nr. 131-ST4-45 dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.


Lietuvos policijos mokykla nesilaikė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio, nes išnuomojo
negyvenamąsias patalpas be viešojo konkurso, todėl neužtikrino šiame įstatyme įtvirtinto
viešosios teisės principo laikymosi, kuris numato, kad sandoriai dėl valstybės turto turi
būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės turtu, nustatytais
atvejais ir būdais, ir valstybės turtą naudojo neatsakingai.

2.4. Dėl darbo užmokesčio mokėjimo

Policijos departamentas ir jam pavaldžios įstaigos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apskričių
vyriausieji policijos komisariatai ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras – darbo užmokestį
darbuotojams mokėjo nesivadovaudami teisės aktų nuostatomis, nes:

Policijos departamentas ir jam pavaldžios įstaigos Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras nesivadovaudami teisės aktais 21 mokėjo
darbo užmokestį administracijos pareigūnams už viršvalandžius. Be to, šių įstaigų darbuotojų
viršvalandinio darbo pradžia ir pabaiga nebuvo fiksuojama darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas valstybės tarnautojams už
komandiruotėje būtą ilgesnį laiką, negu darbo dienos trukmė, mokėjo nustatytą pareiginės algos


valandinį atlygį. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių22
3 dalyje reglamentuotas tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidų
apmokėjimas tokių išlaidų nenumato, todėl valstybės tarnautojams be teisinio pagrindo buvo
išmokėta 3,2 tūkst. Lt.

22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526.

23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-08 nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, 5.2 p.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2011 metais iš vidaus tarnybos
atleistiems pareigūnams išmokėjo darbo užmokestį, išeitinę išmoką bei kompensaciją už
nepanaudotas atostogas 2,4 tūkst. Lt didesnes, negu numato teisės aktai:

. Darbuotojui atleistam 2011 m. spalio 24 d. iš Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Prevencijos
poskyrio postinio pareigų, išmokėjo darbo užmokestį už laikotarpį, kuriuo Kauno apylinkės teismo nutartimi
šis darbuotojas buvo nušalintas nuo pareigų vykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28
straipsnio 4 dalį nušalinus pareigūną nuo pareigų darbo užmokestis nemokamas. Dėl šios priežasties buvo
permokėta 356,86 Lt.
. Darbuotojui, atleistam 2011 m. spalio 24 d. iš Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Prevencijos
poskyrio tyrėjo pareigų, išmokėjo darbo užmokestį už laikotarpį, kuriuo Kauno apylinkės teismo nutartimi šis
darbuotojas buvo nušalintas nuo pareigų vykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28
straipsnio 4 dalį nušalinus pareigūną nuo pareigų darbo užmokestis nemokamas. Dėl šios priežasties buvo
permokėta 651,31 Lt.
. Darbuotojui, atleistam 2011 m. lapkričio 22 d. iš Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos
skyriaus patrulių būrio patrulio pareigų, išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas
apskaičiavo nesilaikydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650
patvirtinto Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 6
punkto nuostatų . vidutinį darbo užmokestį apskaičiavote ne iš 3 paskutinių mėnesių, einančių prieš atleidimo
mėnesį. Dėl šios priežasties buvo permokėta 1351,54 Lt;


Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartis, 2011 metų liepos–gruodžio mėnesiais ir rugpjūčio–gruodžio mėnesiais mokėjo 100 proc.
tarnybinio atlyginimo priemokas, nors Vyriausybės nutarimas23 numato, kad bendra priedų ir
priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto 0,9 tarnybinio atlyginimo dydžio. Dėl to
komisariatas sumokėjo 0,9 tūkst. Lt daugiau, negu priklausė.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pareigūnams, dirbantiems ne pagal
nustatytą grafiką, darbo užmokestį už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokėjo nesilaikydamas
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 6 dalies ir Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 194 straipsnio reikalavimų: už dirbtą poilsio dieną mokėjo ir darbo užmokestį, ir
kompensavo suteikiant kitą apmokamą poilsio dieną; suteikė apmokamą poilsio dieną ir mokėjo ne
vidutinį, o nustatytą darbo užmokestį; trumpino įprastos darbo dienos darbo laiką.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas darbuotojams už viršvalandinį ir nakties
darbą nemokėjo darbo užmokesčio, o kompensavo suteikdamas poilsio dieną arba trumpindamas
įprastą darbo dieną, dėl to pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26' straipsnio
3 dalį ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 193 straipsnį.


Policijos departamentas ir jam pavaldžios įstaigos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos
apskričių vyriausieji policijos komisariatai ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras,
nesilaikė teisės aktų, reglamentuojančių darbo apmokėjimą, nes:

. Policijos departamentas, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir
Lietuvos kriminalinės policijos biuras mokėjo darbo užmokestį už viršvalandžius
administracijos pareigūnams, nors darbas, kai jie vykdė pareigybės aprašymuose jiems
pavestas administravimo funkcijas ilgiau, negu nustatyta darbo laiko trukmė, nelaikomas
viršvalandiniu;

. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas valstybės tarnautojams už
komandiruotėje būtą ilgesnį laiką, negu darbo dienos trukmė, be teisinio pagrindo
išmokėjo 3,2 tūkst. Lt;

. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas iš vidaus tarnybos atleistiems
pareigūnams išmokėjo 1 tūkst. Lt darbo užmokestį už laikotarpį, kuriuo teismo nutartimi
šie darbuotojai buvo nušalinti, o atleistam darbuotojui išmokėjo 1,4 tūkst. Lt didesnę
išeitinę išmoką bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas, negu priklausė;

. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartis, sumokėjo 0,9 tūkst. Lt didesnes tarnybinio atlyginimo priemokas, negu
priklausė;

. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pareigūnams, dirbantiems ne pagal
nustatytą grafiką, už dirbtą poilsio dieną mokėjo darbo užmokestį ir taip pat kompensavo
suteikdamas kitą apmokamą poilsio dieną; už poilsio dieną dirbtas valandas netaikė
dvigubo apmokėjimo, o suteikė apmokamą poilsio dieną ir mokėjo ne vidutinį, o
nustatytą darbo užmokestį; už viršvalandžius ir nakties darbą, darbą poilsio ir švenčių
dienomis kompensavo suteikdamas poilsio dieną arba trumpindamas įprastą darbo dieną.

2.5. Dėl asignavimų panaudojimo

Policijos departamentas valstybės biudžeto asignavimus panaudojo respublikinio policijos
darbuotojų turistinio sąskrydžio išlaidoms apmokėti – 1,6 tūkst. Lt maisto produktams ir 2,5 tūkst.
Lt garso aparatūros nuomai. Todėl Departamentas nesilaikė Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių24, nes valstybės biudžeto
asignavimus panaudojo ne pagal paskirtį.

24 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (2004-06-15 nutarimo Nr. 751 redakcija), 47 p.

Policijos departamentas nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės
14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir


savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 47 punkto, kuriame nurodyta
valstybės biudžeto asignavimus naudoti pagal paskirtį, nes 4,1 tūkst. Lt panaudojo
maisto produktams įsigyti ir garso aparatūros nuomai.

2.6. Dėl sutarčių vykdymo kontrolės ir administravimo

Policijos departamentui pavaldžios įstaigos nesilaikė finansinės drausmės, neužtikrino
sutarčių vykdymo kontrolės, jų tinkamo administravimo ir už prekes bei paslaugas mokėjo brangiau
negu buvo numatyta sutartyse.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas su tiekėju sudarė patalpų valymo ir
priežiūros bei lauko teritorijos valymo paslaugų teikimo sutartį, kurioje numatė valomų plotų
dydžius ir paslaugų kainas. Tačiau paslaugų teikėjo ir komisariato pasirašytuose atliktų darbų
aktuose valomi plotai nurodyti ne tokie, kokie numatyti sutartyje. Teikėjas sąskaitas faktūras už
suteiktas paslaugas išrašė remdamasis atliktų darbų aktuose pateikta neteisinga informacija, todėl
policijos komisariatas už valymo paslaugas 2011 metais paslaugų teikėjui tiekėjui sumokėjo 7,5
tūkst. Lt daugiau. Be to, komisariatas už patalpų valymą (pagal kitą sutartį) 2011 metais permokėjo
1,1 tūkst. Lt, nes apmokėjo paslaugos teikėjo pateiktas sąskaitas faktūras, kuriose nurodyta kaina su
pakartotinai pridėtu pridėtinės vertės mokesčiu.

Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui automobilių remonto paslaugų teikėjas
pateiktose sąskaitose faktūrose nedetalizavo darbų ir prekių kainų nuolaidų kaip numatyta sutartyje.
Policijos komisariatas nepareikalavo paslaugų teikėjo tai padaryti, todėl negalima tiksliai įvertinti,
ar kainos atitiko sutarties sąlygas ir už darbus ir prekes buvo sumokėta taikant sutartas nuolaidas.

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nekontroliavo autotransporto
priežiūros ir remonto paslaugų sutarties 3.4 punkto vykdymo, kad pardavėjo nurodytos darbo laiko
sąnaudos galios visą sutarties vykdymo laikotarpį ir negalės būti keičiamos, nes pardavėjo
pateiktose sąskaitose faktūrose nurodyti paslaugų pavadinimai ir darbo laiko sąnaudų dydžiai ne
visada atitiko sutarties sąlygas. Todėl negalime teigti, kad tikrai buvo sumokėta už tas paslaugas ir
sutarta kaina, kaip numatyta sutartyje.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sudarė lengvųjų automobilių
pervežimo paslaugų sutartį, kurioje nurodė fiksuotą vieno kilometro automobilių transportavimo
užmiestyje kainą. Tiekėjas pateiktose sąskaitose faktūrose nenurodė automobilių ridos, todėl
negalima nustatyti, ar sąskaitose faktūrose nurodyta 3,9 tūkst. Lt suma už automobilių
transportavimą užmiestyje yra teisinga.

Lietuvos kriminalinės policijos biuras sudarė degalų įsigijimo sutartį, kurios 1.1. punkte
numatė, kad viršijus sutartyje nurodytą degalų kiekį, bus taikoma nuolaida. Nors kriminalinės


policijos biuras 2011 m. įsigijo daugiau degalų, negu buvo numatyta sutartyje, tačiau tiekėjas
nepritaikė jiems nuolaidos ir už degalus biuras sumokėjo 10,2 tūkst. Lt daugiau.

Policijos departamentui pavaldžios įstaigos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių
vyriausieji policijos komisariatai ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras, nesilaikydami
finansinės drausmės ir netinkamai administruodamos sutartinių įsipareigojimų vykdymą,
nekontroliavo, kad tiekėjų suteiktos paslaugos bei prekės, jų kiekiai ir kainos atitiktų
sutartyse numatytus ir už prekes bei paslaugas būtų sumokėta pritaikius sutartas
nuolaidas. Taigi minėtų įstaigų vadovai neužtikrino racionalaus ir taupaus lėšų
naudojimo, kaip numato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio
2 dalies 6 punktas, nes už valymo paslaugas Kauno apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas sumokėjo 8,6 tūkst. Lt daugiau, Lietuvos kriminalinės policijos biuras už
degalus sumokėjo 10,2 tūkst. Lt daugiau. Be to, negalėjome įsitikinti, kad Vilniaus
apskrities vyriausiajam policijos komisariatui pateiktose sąskaitose nurodyta 3,9 tūkst.
Lt suma už automobilių transportavimą užmiestyje yra teisinga; kad Šiaulių apskrities
vyriausiasis policijos komisariatas už automobilių remonto paslaugas ir prekes sumokėjo
pritaikęs sutartas nuolaidas, o Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
sumokėjo už tokias autotransporto priežiūros ir remonto paslaugas ir tokia kaina, kaip
numatyta sutartyje.

2.7. Dėl statybos ir rekonstrukcijos techninių projektų

Policijos departamentas yra įsigijęs Zarasų rajono ir Druskininkų miesto statybos
rekonstrukcijos techninius projektus už 372 tūkst. Lt ir iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos perėmęs Šakių rajono, Tauragės rajono, Pasvalio rajono policijos komisariatų pastatų
statybos ir rekonstrukcijos techninius projektus už 402,9 tūkst. Lt. Projektai įsigyti 1995 – 2007
metais. Kai kurie policijos komisariatai papildomai koregavo techninius projektus, kas pareikalavo
papildomų lėšų, nors pagal šiuos projektus iki šiol nebuvo vykdomi statybos ar rekonstrukcijos
darbai. Valstybės biudžeto lėšos, įsigyjant statybos ir rekonstrukcijos techninius projektus ir juos
papildomai koreguojant, buvo naudojamos neefektyviai ir neišnaudojant visų galimybių jas naudoti
ekonomiškiausiu būdu (žr. 1 priedą).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Policijos departamentas 1995.2007
metais sumokėjo už komisariatų pastatų statybos ir rekonstrukcijos techninius projektus,
tačiau pagal juos nevykdė statybos ar rekonstrukcijos darbų, todėl 774,9 tūkst. Lt
valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota neefektyviai, taigi nebuvo vadovautasi Biudžeto


sandaros įstatymo nuostata, kad asignavimų valdytojas atsako už paskirtų asignavimų
efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą.

2.8. Dėl negautų pajamų už suteiktas paslaugas

Departamentui pavaldi įstaiga Lietuvos policijos mokykla iki 2011-01-01 negavo 10,5 tūkst.
Lt pajamų už suteiktas apgyvendinimo, sporto, šaudymo, kultūrinio renginio paslaugas. Mokykla
laiku nesiėmė visų teisinių priemonių dėl įsiskolinimo išieškojimo, nes paslaugos, už kurias
neatsiskaityta, buvo suteiktos 2008 m. ir vėliau (žr. 2 priedą).

Lietuvos policijos mokykla tinkamai nekontroliavo ir laiku nesiėmė visų teisinių
priemonių dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas išieškojimo, todėl 2011 m. sausio 1 d.
susidarė 10,5 tūkst. Lt įsiskolinimas.

2.9. Dėl keleivių ir krovinių pervežimo paslaugų

Policijos generalinis komisaras įsakymais25 nustatė Policijos departamentui ir jam pavaldžiai
įstaigai Lietuvos policijos mokyklai keleivių pervežimo ir krovinių gabenimo eksploatuojamais
automobiliais įkainius, taip sudarydamas sąlygas teikti keleivių ir krovinių pervežimo paslaugas.
Keleivių pervežimas ir krovinių gabenimas yra Policijos departamentui ir pavaldžioms įstaigoms
nebūdinga funkcija, kuri nenumatyta Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatyme26 ir Policijos
departamento nuostatuose27. 2011 m. Lietuvos policijos mokykla faktiškai suteikė keleivių
pervežimo paslaugų už 4,2 tūkst. Lt.

25 Policijos generalinio komisaro 2011-02-10 įsakymas Nr. 5-V-97 ir 2011-02-08 įsakymas Nr. 5-V-92.

26 Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas, 2000-10-17 Nr. VIII-2048.

27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-01-29 nutarimas Nr. 98 (2009-10-11 nutarimo Nr. 1231 redakcija)

Policijos generalinis komisaras įsakymais patvirtino Policijos departamentui ir jam
pavaldžiai įstaigai Lietuvos policijos mokyklai keleivių pervežimo ir krovinių gabenimo
paslaugų įkainius, taip sudarydamas sąlygas įstaigoms vykdyti funkcijas, nenumatytas
Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatyme ir Policijos departamento nuostatuose.
Taip nebuvo laikomasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatyme įtvirtinto efektyvumo principo, kuris numato,
kad sprendimais, susijusiais su valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo,
turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei.

2.10. Dėl atsiskaitymo už komunalines paslaugas

Policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras sudarė valstybės turto
panaudos sutartį, kurioje numatytas atsiskaitymas už komunalines paslaugas. Policijos generalinis


komisaras įsakymu28 2011 metams patvirtino komunalinių paslaugų ir kitų priežiūros paslaugų
išlaidų paskirstymą procentiniais dydžiais policijos įstaigoms. Policijos departamentas
nesivadovaudamas minėtu įsakymu, biurui pateikė sąskaitas faktūras, kuriose nurodytos šildymo
išlaidos sudaro net 65 procentus UAB „Vilniaus energija“ Policijos departamentui pateiktoje
sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos dalies.

28 Policijos generalinio komisaro 2011-06-13 įsakymas Nr. 5-V-536 „Dėl asignavimų, skirtų pastatų ir patalpų komunalinių paslaugų
ir kitų priežiūros paslaugų išlaidoms padengti ir šių išlaidų paskirstymo procentiniais dydžiais policijos įstaigoms, 2011 metams
lentelės patvirtinimo“.

Lietuvos kriminalinės policijos biuras apmokėjo Policijos departamento patirtas išlaidas,
todėl nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.
543 patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
sudarymo ir vykdymo taisyklių 47 punkto, kuriame nurodyta valstybės biudžeto
asignavimus naudoti pagal paskirtį.

3. Kiti pastebėjimai

2010 metų valstybinio audito ataskaitoje „Dėl Policijos departamente prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ buvo
nurodytas Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ 1 826,2 tūkst. Lt debetinis įsiskolinimas
2010 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė jo susidarymo priežastis – negautos pajamos už Viešosios
policijos apsaugos tarnybos (nuo 2010 m. sausio 1 d. Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“ )
1999-2005 metais suteiktas apsaugos paslaugas. Debetinio įsiskolinimo susidarymas nebuvo
tinkamai kontroliuojamas, laiku nesiimta visų teisinių priemonių skoloms išieškoti, todėl jų
išieškojimas tapo negalimas ir pradėtas nurašyti kaip beviltiškas.

2011 m. gruodžio 31 d. debetinis įsiskolinimas sudarė 1 300,2 tūkst. Lt, t. y. per metus
sumažėjo 526 tūkst. Lt. Atkreipiame dėmesį, kad 17,8 tūkst. Lt įsiskolinimas buvo nurašytas kaip
beviltiškas, todėl rinktinė neišsiieškos visų uždirbtų pajamų už suteiktas paslaugas.

Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“ nesiėmė priemonių išieškoti visų
įsiskolinimų už suteiktas apsaugos paslaugas, o 17,8 tūkst. Lt nurašė kaip beviltiškas
skolas, todėl įstaigos vadovas neužtikrino racionalaus ir taupaus valstybės biudžeto lėšų
naudojimo, kaip numatyta Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 6 punkte.

4. Vidaus kontrolės sistemos įvertinimas

Vidaus kontrolės sistema atitinka jai keliamus reikalavimus. Tačiau remdamiesi audito metu
surinktais įrodymais nustatėme , kad vidaus kontrolės procedūros šiose srityse: apskaitos pagal


VSAFAS, darbo užmokesčio ir priemokų mokėjimo, Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo, sutarčių
vykdymo administravimo ir kontrolės ir kitose yra neveiksmingos, nes nustatyti reikšmingi
trūkumai, todėl vidaus kontrolė vertinama kaip patenkinama.

5. Rekomendacijos

Policijos departamento pavaldžios įstaigos dėl audito metu nustatytų neatitikimų buvo
informuotos žodžiu ir raštu. Pažymime policijos įstaigų pažangą, vykdant audito metu pateiktas
rekomendacijas ir šalinant nustatytus trūkumus:

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įgyvendindamas teiktą
rekomendaciją: „pajamų ir sąnaudų apskaitą sutvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus“, 2012 metų
pirmajame ketvirtyje atliko apskaitos koreguojančius įrašus ir nuo 2012 metų balandžio mėnesio
butpinigius, vienkartines išmokas už darbo rezultatus, materialines pašalpas, važiavimo išlaidų
kompensacijas apskaito pagrindinės veiklos kitose sąnaudose, išeitines išmokas – darbo užmokesčio
sąnaudose, nedarbingumo pašalpas nuo trečios ligos dienos – socialinių išmokų iš valstybės
biudžeto sąnaudose, rinkliavų pajamas – rinkliavų pajamose ir pervestinų sumų už rinkliavas į
valstybės biudžetą. Įgyvendindamas rekomendaciją: „kontroliuoti sutarčių vykdymą, kad tiekėjai
laikytųsi sutartinių įsipareigojimų dėl atsiskaitymų už suteiktas paslaugas pagal sutartyje nurodytas
sąlygas“ Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pasirašė 2012 m. balandžio 26 d.
papildomą susitarimą Nr. 10-ST2-69, kad tiekėjo kainos pirkimo dokumentuose atitiktų sutartyje
nurodytoms paslaugų kainoms. Vadovaujantis susitarimu iš UAB „Naujasis žodis“ gauta 2012-05-
03 kreditinė sąskaita faktūra už 39,1 tūkst. Lt.

Už Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato permokėtą 1,3 tūkst. Lt ir 7,5 tūkst. Lt
sumą už patalpų valymą uždaros akcinės bendrovės pateikė kreditines sąskaitas.

Lietuvos kriminalinės policijos biurui 10,2 tūkst. Lt netaikytai nuolaidai už degalų įsigijimą,
uždaroji akcinė bendrovė pateikė kreditinę sąskaitą, o už šildymą sumokėtą 9,3 tūkst. Lt didesnei
sumai Policijos departamentas pateikė kreditinę sąskaitą.

Atsižvelgdami į ataskaitoje nurodytus dalykus ir siekdami, kad Policijos departamentas ir jai
pavaldžios įstaigos pateiktų teisingas finansines ir kitas ataskaitas ir skirtus asignavimus naudotų
teisėtai, ministerijai rekomenduojame:

1. Policijos departamento ir jam pavaldžių įstaigų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinį rengti vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (ataskaitos 1.1
poskyris, 6–8 psl.);
2. Užtikrinti, kad Policijos departamente ir jam pavaldžiose įstaigose būtų pašalintos
nustatytos apskaitos klaidos (ataskaitos 1.2 poskyris, 8–11 psl.);3. Kontroliuoti, kad pavaldžios įstaigos prekes ir paslaugas įsigytų, taikydamos Viešųjų
pirkimų įstatyme nustatytas viešųjų pirkimų procedūras (ataskaitos 2.1 poskyris, 11–13 psl.);
4. Užtikrinti, kad papildomi remonto ir rekonstrukcijos darbai būtų įsigyjami
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (ataskaitos 2.2 poskyris, 13–15 psl.);
5. Įpareigoti, kad pavaldžios įstaigos turtą nuomotų viešojo nuomos konkurso būdu
(ataskaitos 2.3 poskyris, 15 psl.);
6. Mokėti ir užtikrinti, kad pavaldžios įstaigos mokėtų darbo užmokestį vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisės aktais (ataskaitos 2.4 poskyris, 16–18 psl.);
7. Nustatyti papildomas kontrolės procedūras, kurios užtikrintų, kad pavaldžios įstaigos
prekių ir paslaugų įsigijimo sutartis tinkamai administruotų ir kontroliuotų jų vykdymą (ataskaitos
2.6 poskyris, 18–19 psl.);
8. Užtikrinti, kad nebūtų vykdomos Policijos departamentui ir pavaldžioms įstaigoms
nebūdingos funkcijos (ataskaitos 2.9 poskyris, 20–21psl.);
9. Inicijuoti Policijos departamento ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro valstybės
turto panaudos sutarties pakeitimą, kurioje būtų nustatyta atsiskaitymo už komunalines paslaugas
tvarka ir detalūs skaičiavimai pagal plotus (ataskaitos 2.10 poskyris, 21psl.);
10. Įpareigoti pavaldžias įstaigas, kurios turi įsiskolinimų už suteiktas paslaugas, imtis
visų teisinių priemonių dėl jų išieškojimo (ataskaitos 2.8 poskyris, 20 psl.; 3.3 poskyris, 22 psl.).


Policijos departamentas ir jam pavaldžios įstaigos dalį audito metu pateiktų rekomendacijų
įgyvendino. Rekomendacijų įgyvendinimo plane (žr. 4 priedą) pateikti audituojamo subjekto
tolimesni veiksmai ir rekomendacijų įgyvendinimo terminai.

4-ojo audito departamento direktorius Rimvidas Aleliūnas

4-ojo audito departamento vyresnioji valstybinė auditorė Dalia Raudeliūnienė

Valstybinio audito ataskaitos kopija pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.
PRIEDAI

Valstybinio audito ataskaitos

„Dėl Policijos departamente prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“

1 priedasStatybos ir rekonstrukcijos techniniai projektai

Eil.
Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įsigijimo metai

Vertė (Lt)

1.

Alytaus apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

Druskininkų miesto policijos
komisariato areštinės ir budinčio
dalies pastato rekonstrukcijos
techninis projektas

2004

100 585

2.

Marijampolės apskrities
vyriausiasis policijos komisariatas

Šakių rajono policijos komisariato
priestato projektas

1995

83 967

3.

Tauragės apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

Tauragės rajono policijos komisariato
pastato rekonstrukcijos projektas

1995

20 000

4.

Panevėžio apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

Pasvalio rajono policijos komisariato
administracinio pastato
rekonstrukcijos techninis projektas

2007

298 930

5.

Utenos apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

Zarasų rajono policijos komisariato
pastato techninis projektas

2006

271 426

Iš viso

774 908
Valstybinio audito ataskaitos

„Dėl Policijos departamente prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“

2 priedasLietuvos policijos mokyklos negautos pajamos už suteiktas paslaugas

Eil.
Nr.

Paslaugų gavėjas

Paslaugos pavadinimas

Debetinio
įsiskolinimo
susidarymo
data

Suma (Lt)

1.

UAB „Aldan“

šaudymo paslaugos

2009

1158,50

2.

Baltijos arsenalas

šaudymo paslaugos

2010

51,60

3.

VšĮ Baltijos kinologų ir felinologų
draugija

kultūrinis renginys

2009

1500

4.

UAB „Ekaba“

šaudymo paslaugos

2005

566,40

5.

FK „Vėtra“

sporto paslaugos

2008

322,05

6.

Futbolo akademija

sporto paslaugos

2009

150

7.

Futbolo klubas „FK Rytas“

sporto paslaugos

2010

1360,80

8.

Kauno vaikų ir jaunimo karatė
kiokušin klubas „Kariai“

sporto paslaugos

2009

1340

9.

Lietuvos BMW klubas

apgyvendinimo paslaugos

2010

1012,50

10.

Lietuvos irklavimo klubo fondas

sporto paslaugos

2008

300

11.

Lietuvos sambo federacija

sporto paslaugos

2010

288

12.

Lietuvos žmonių su negalia
tinklinio asociacija

apgyvendinimo paslaugos

2009

100

13.

Sporto asociacija

sporto paslaugos

2009

360,04

14.

Taiga euro baltica

apgyvendinimo paslaugos

2009

354

15.

Vilniaus 1-ieji pataisos namai

sporto paslaugos

2008

210

16.

„Cunamis“ sporto klubas

sporto paslaugos

2009

1411Iš viso

10484,89


Valstybinio audito ataskaitos „Dėl
Policijos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“

3 priedasLietuvos Respublikos valstybės kontrolės raštai, pateikti Policijos
departamentui prie VRM pavaldžioms įstaigomsEil.

Nr.

Adresatas

Valstybės kontrolės raštas

Data ir Nr.

Antraštė

1.

Kauno apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

2012-04-20

S-(40-2233)-
820

Dėl audito metu nustatytų dalykų

2.

Šiaulių apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

2012-06-06

S-(40-2233)-
1309

Dėl audito metu nustatytų dalykų

3.

Panevėžio apskrities
vyriausiasis policijos
komisariatas

2012-06-13
S-(40-2233)
- 1366

Dėl audito metu nustatytų dalykų

3.

Vilniaus apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

2012-06-14
S-(40-2233)-
1378

Dėl audito metu nustatytų dalykų

4.

Klaipėdos apskrities
vyriausiasis policijos
komisariatas

2012-06-14

S-(40-2233)-
1379

Dėl audito metu nustatytų dalykų

5.

Telšių apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

2012-06-14

S-(40-2233)-
1387

Dėl audito metu nustatytų dalykų

6.

Lietuvos kriminalinės policijos
biuras

2012-06-20
S-(40-2233)-
1434

Dėl audito metu nustatytų dalykų

7.

Lietuvos policijos mokykla

2012-06-21
S-(40-2233)-
1461

Dėl audito metu nustatytų dalykų

8.

Kauno apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

2012-06-22
S-(40-2233)-
1485

Dėl audito metu nustatytų dalykų

9.

Policijos departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos

2012-07-13
S-(40-2233)-
1767

Dėl audito metu nustatytų klaidų, pažeidimų ir neatitikimųŠaltinis – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
Valstybinio audito ataskaitos „Dėl
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamente prie Vidaus reikalų
ministerijos atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“

4 priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas

Rekomendacijos
eilės
numeris

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
pateikta
rekomendacija

Veiksmas / Priemonės /
Komentarai

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

1

2

3

4

5

Rekomendacijos ataskaitoje

1.

Policijos departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį rengti
vadovaujantis Viešojo
sektoriaus apskaitos ir
atskaitomybės standartais.

Policijos
departamentas

Sustiprinti policijos įstaigų
finansinių ataskaitų
rinkinių sudarymo ir
pateikimo vidaus kontrolę.
Vykdant Policijos
departamento ir
specializuotų policijos
įstaigų reorganizaciją,
įsteigti šiai funkcijai, taip
pat apskaitos
metodologiniams ir
programinės įrangos
tobulinimo klausimams
vykdyti reikalingas
pareigybes nedidinant
bendro finansų
padaliniuose esančių
pareigybių skaičiaus.

Policijos
departamento ir
specializuotų
policijos įstaigų
reorganizacijos
data.

2.

Užtikrinti, kad Policijos
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose būtų
pašalintos nustatytos
apskaitos klaidos.

Policijos
departamentas

Imtis priemonių Valstybės
kontrolės nustatytiems
trūkumams tvarkant
buhalterinę apskaitą
pašalinti nustatytais
terminais.Inicijuoti galiojančių
VSAFAS tobulinimą
siekiant reglamentuoti
atskirus statutiniams
pareigūnams mokamų
išmokų apskaitos
klausimus.

Rekomendacijų
įgyvendinimo
plane nustatytais
terminais.

Iki 2012-09-10

3.

Kontroliuoti, kad pavaldžios
įstaigos prekes ir paslaugas
įsigytų, taikydamos Viešųjų
pirkimų įstatyme nustatytas
viešųjų pirkimų procedūras.

Policijos
departamentas

Atlikti tikslinius
patikrinimus policijos
įstaigose viešųjų pirkimų
klausimais.

Kasmet

4.

Užtikrinti, kad papildomi
remonto ir rekonstrukcijos
darbai būtų įsigyjami
vadovaujantis Viešųjų
pirkimų įstatymu ir Policijos

Policijos
departamentas

Atitinkamai pakeisti
Policijos departamento
Viešojo pirkimo sutarčių
sudarymo ir vykdymo
kontrolės taisykles,

Iki 2012-12-01
departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos
supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklėmis.

patvirtintas Lietuvos
policijos generalinio
komisaro 2010-08-09
įsakymu Nr. 5-V-633.

5.

Įpareigoti, kad pavaldžios
įstaigos turtą nuomotų viešo
nuomos konkurso būdu.

Policijos
departamentas

Parengti nurodymą
policijos įstaigoms.

Iki 2012-10-01

6.

Mokėti ir užtikrinti, kad
pavaldžios įstaigos mokėtų
darbo užmokestį
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisės aktais.

Policijos
departamentas

Sustiprinti darbo
užmokesčio
apskaičiavimo vidaus
kontrolės procedūras
atliekant planinius
patikrinimus policijos
įstaigose.

Nuolat

7.

Nustatyti papildomas
kontrolės procedūras, kurios
užtikrintų, kad pavaldžios
įstaigos prekių ir paslaugų
įsigijimo sutartis tinkamai
administruotų ir kontroliuotų
jų vykdymą.

Policijos
departamentas

Atlikti tikslinius
patikrinimus policijos
įstaigose

Stiprinti pirkimo sutarčių
vykdymo kontrolę, esant
poreikiui, tikslinti viešojo
pirkimo sutarčių sudarymo
ir vykdymo kontrolės
taisykles, patvirtintas
Lietuvos policijos
generalinio komisaro
2010-08-09 įsakymu Nr.
5-V-633.

Kasmet

Iki 2012-12-01

8.

Užtikrinti, kad nebūtų
vykdomos Policijos
departamentui ir
pavaldžioms įstaigoms
nebūdingos funkcijos.

Policijos
departamentas

Tikslinti teisės aktus dėl
teikiamų mokamų
paslaugų teikimo.

Iki 2012-12-01

9.

Inicijuoti Policijos
departamento ir Lietuvos
kriminalinės policijos biuro
valstybės turto panaudos
sutarties pakeitimą, kurioje
būtų nustatyta atsiskaitymo
už komunalines paslaugas
tvarka ir detalūs
skaičiavimai pagal plotus.

Policijos
departamentas

Tarp Policijos
departamento ir Lietuvos
kriminalinės policijos
biuro 2011 m. gegužės 10
d. pasirašytos valstybės
turto panaudos sutarties 4
punkte numatomas
apmokėjimas už
komunalinius
patarnavimus, kuris
atliekamas vadovaujantis
Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2011
m. birželio 13 d. įsakymu
Nr. 5-V-536 patvirtinta
Asignavimų, skirtų pastatų
ir patalpų komunalinių
paslaugų ir kitų priežiūros
paslaugų išlaidoms
padengti ir šių išlaidų
paskirstymo procentiniais
dydžiais policijos
įstaigoms, 2011 m. lentele

Vykdoma
10.

Įpareigoti pavaldžias
įstaigas, kurios turi
įsiskolinimų už suteiktas
paslaugas, imtis visų teisinių
priemonių dėl jų
išieškojimo.

Policijos
departamentas

Parengti policijos
generalinio komisaro
įsakymą, kuriame
policijos įstaigos būtų
įpareigotos sudaromose
sutartyse dėl paslaugų
teikimo kitiems
subjektams nustatyti aiškią
įsiskolinimų už suteiktas
paslaugas išieškojimo
tvarką.

Iki 2012-09-24

Rekomendacijos raštuose

1.

Pajamų ir sąnaudų apskaitą
sutvarkyti pagal VSAFAS
reikalavimus.

Šiaulių apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Pajamos registruojamos ne
tada, kai skolininkui
atsiranda prievolė
sumokėti baudą, bet kai
bauda paskiriama. Kuriant
ATPEIR programą, dėl
praktinio darbo pagal
VSAFAS nebuvimo
nebuvo įvertinti VSAFAS
reikalavimai dėl baudų
įtraukimo į apskaitą, todėl
šiuo metu nėra galimybės
pateikti duomenis pagal
prievolės atsiradimą.
Policijos departamento
iniciatyva įgyvendinamas
projektas E-baudos, kurį
įgyvendinus VMI turės
visą informaciją apie
paskirtas ir išieškotas /
neišieškotas baudas. Taip
pat bus pakeistas
VSAFAS dėl
administracinių baudų
pajamų pripažinimo, t.y.
VMI baudas pripažins
Mokesčių fondo
pajamomis. Projektas E-
baudos turi startuoti nuo
2013 m. liepos 1 d.

2013-07-012.

Kontroliuoti sutarčių
vykdymą, kad tiekėjai
laikytųsi sutartinių
įsipareigojimų dėl
atsiskaitymų ir sumokėtų už
suteiktas paslaugas pagal
sutartyje nurodytas sąlygas.

Šiaulių apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Darbuotojai atsakingi už
sutarčių vykdymo
priežiūrą ir valdymą
įpareigoti pakartotinai
patikrinti ar mokant už
faktiškai atliktus darbus,
suteiktas paslaugas ar
pateiktas prekes laikomasi
apmokėjimo tvarkos ir
kainų (įkainių), nustatytų
pirkimo sutartyse.

Nuolat vykdyti
kontrolę3.

Pajamų, sąnaudų ir atsargų
apskaitą sutvarkyti pagal
VSAFAS reikalavimus.

Panevėžio
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Vadovaujantis VSAFAS
10-ojo standarto „Kitos
pajamos“ 37.2 punktu,
pajamas registruoti tada,
kai skolininkui atsiranda
prievolė sumokėti baudą, o
ne tada, kai skolininkui
bauda paskiriama.

Nuolat,
vykdoma nuo
2012 m. birželio
1 d.
Vadovaujantis VSAFAS 8-
ojo standarto „Atsargos“
40 punktu, kuponus,
skirtus atsiskaityti už
savitarnos automobilių
plovimo paslaugas,
nurašyti į sąnaudas.

Kreiptis į Policijos
departamento Finansų
valdybą dėl UAB
„Eurosoft Baltic“
kompiuterinės programos
1C papildymo: sąskaitą Nr.
82226 „Kitų socialinių
išmokų iš valstybės
biudžeto sąnaudos“
papildant Nr. 8222610
„Ligos pašalpų sąnaudos
(pagal sutartį)“ ir Nr.
8222611 „Ligos pašalpų
sąnaudos (pareigūnai)“.4.

Nustatyti papildomas
kontrolės priemones, kurios
užtikrintų, kad prekės ir
paslaugos būtų įsigyjamos
taikant Viešųjų pirkimų
įstatyme nustatytas viešųjų
pirkimų procedūras.

Panevėžio
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Skelbiant viešųjų pirkimų
procedūras vadovautis
Viešųjų pirkimų įstatymo
3 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinto skaidrumo
principu ir 3 straipsnio 2
dalies nuostata, kad
pirkimų tikslas – įsigyti
paslaugas racionaliai
naudojant lėšas.

Nuolat

5.

Mokėti darbo užmokestį už
viršvalandžius, kaip
reglamentuoja Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas
ir Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato darbo
reglamentas, o
darbuotojams, dirbantiems
ne pamainomis, fiksuoti
viršvalandinio darbo pradžią
ir pabaigą.

Vilniaus
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Kiekvieną mėnesį
rengiami tarnybiniai
pranešimai, fiksuojantis
viršvalandinio darbo
pradžią ir pabaigą.

Vykdoma nuo
2012-05-01

6.

Kontroliuoti sutarčių
vykdymą, kad tiekėjai
laikytųsi sutartinių
įsipareigojimų dėl
atsiskaitymų už suteiktas
paslaugas pagal sutartyje
nurodytas sąlygas.

Vilniaus
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Sustiprinta einamoji ir
paskesnioji finansų
kontrolė dėl sutarčių
vykdymo. Nuo 2012-06-05
pareigas eina Vilniaus aps.
VPK Finansų skyriuje
Ekonomikos ir finansų
poskyrio vedėjas, kurio
pareigybėje numatyta
kontroliuoti pirkėjų
atsiskaitymus už suteiktas
paslaugas pagal sutartyje
nurodytas sąlygas.

Nuolat

7.

Pajamų ir sąnaudų apskaitą
sutvarkyti pagal VSAFAS
reikalavimus.

Klaipėdos
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Numatyta tikslinti
apskaitos vadove nustatytą
pajamų ir sąnaudų apskaitą
vadovaujantis Viešojo
sektoriaus apskaitos ir

Iki 2012-09-30
finansinės atskaitomybės
standartais.

8.

Įstatymų nustatyta tvarka
imtis priemonių dėl be
teisinio pagrindo sumokėto
atlyginimo už
komandiruotėje būtą ilgesnį
laiką, negu darbo dienos
trukmė.

Klaipėdos
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Pagal Darbo laiko
apskaitos žiniaraščio
pildymo tvarkos,
patvirtintos LR
Vyriausybės 2004 m.
sausio 27 d. nutarimu Nr.
78, 5 punktą tarnybinės
komandiruotės
prilyginamos faktiškai
dirbtam laikui. Visas
tarnybinėje
komandiruotėje išbūtas
laikas (kelionės ir vykdant
darbines funkcijas) pagal
galiojančius teisės aktus
turi būti pažymėtas
Žiniaraštyje. Jeigu tas
laikas viršija nustatytą
darbo dienos normą, tai
laikas viršijantis darbo
dienos normą yra
viršvalandinis darbas.
Atitinkamai bus žymima ir
komandiruotės laikas
poilsio arba švenčių
dienomis.

Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2010
m. balandžio 2 d. įsakymu
Nr. 5-V-277 „Dėl Darbo ir
poilsio laiko apskaitos
policijos įstaigose tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 41 ir
42 punktas nustato, kad
toks policijos įstaigų
administracijos pareigūnų
darbas turi būti žymimas
kaip faktiškai dirbtas laikas
ir turi būti apmokamas
proporcingai dirbtam
laikui tomis pačiomis
sąlygomis kaip ir darbas,
neviršijantis nustatytos
darbo trukmės (privalomai
netaikant DK 193 str. ar
VTĮ 261 str. nustatytų
viršvalandinio darbo
apmokėjimo garantijų,
tačiau, jei yra dirbama
poilsio ar švenčių dieną
arba nakties metu, už šį
darbą turi būti atlyginama
VTĮ 261 str. ir 41 str. 6 d.
nustatyta tvarka. Teisės
aktai nustato, kad už dirbtą
darbą privaloma su
darbuotoju atsiskaityti. LR

Iki 2012-09-30
Konstitucinis Teismas
savo nutarimuose, tai taip
pat ne kartą yra pažymėjęs.

Bus kreiptasi į Policijos
departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos
Finansų valdybą dėl
paaiškinimo, ar teisėtai
išmokėtas darbo
užmokestis už faktiškai
komandiruotėje išbūtą
laiką.

9.

Valstybės tarnautojams
tarnybinių komandiruočių
išlaidas apmokėti taip, kaip
reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2004-04-29 nutarimu Nr.
526 patvirtintos Tarnybinių
komandiruočių išlaidų
apmokėjimo biudžetinėse
įstaigose taisyklės.

Klaipėdos
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m.
balandžio 29 d. nutarimu
Nr. 526 „Dėl Tarnybinių
komandiruočių išlaidų
apmokėjimo biudžetinėse
įstaigose taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintos
Tarnybinių komandiruočių
išlaidų apmokėjimo
biudžetinėse įstaigose
taisyklės (toliau vadinama
– Taisyklės) reglamentuoja
tarnybinių komandiruočių
išlaidų apmokėjimo
biudžetinėse įstaigose
tvarką (Taisyklių 1
punktas). Taisyklių 7
punktas nustato, kas yra su
tarnybine komandiruote
susijusios išlaidos.
Taisyklių 3 punktas, kuris
nustato, kad pasiųstam į
tarnybinę komandiruotę
darbuotojui per visą
komandiruotės laiką
paliekama darbo vieta
(pareigos) ir darbo
užmokestis.

Apmokant valstybės
tarnautojams
komandiruočių išlaidas,
vadovausimės Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2004-04-29 nutarimu Nr.
526 patvirtintų Tarnybinių
komandiruočių išlaidų
apmokėjimo biudžetinėse
įstaigose taisyklių
reikalavimų.

Bus papildytas
darbuotojo, atsakingo už
tarnybinių komandiruočių
apskaitą pareigybės
aprašymas ir numatyta
atsakomybė už kontrolę
tarnybinių komandiruočių
išlaidų srityje.

NuolatIki 2012-09-30
10.

Nustatyti papildomas
kontrolės priemones, kurios
užtikrintų, kad prekės ir
paslaugos būtų įsigyjamos
taikant Viešųjų pirkimų
įstatyme nustatytas viešųjų
pirkimų procedūras.

Klaipėdos
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Tarnybinių transporto
priemonių priežiūros ir
remonto paslaugų
viešajame pirkime 2012
metams numatytos visos
įstaigai reikalingos
autotransporto priežiūros ir
remonto paslaugos,
atsižvelgiant į 2011 metais
ir ankstesniais metais
pirktas autotransporto
priežiūros ir remonto
paslaugas.

Atsiradus būtinybei įsigyti
prekių (paslaugų)
nenumatytų sutartyje,
vykdysime naujas viešojo
pirkimo procedūras.

Darbuotojai, atsakingi už
viešųjų pirkimų atlikimą ir
kontrolę autotransporto
priežiūros ir remonto
paslaugų viešame pirkime,
bus įpareigoti užtikrinti,
kad visoms įsigyjamoms
prekėms ir paslaugoms
būtų atliktos viešųjų
pirkimų procedūros.

NuolatIki 2012-09-30

11.

Pajamų apskaitą sutvarkyti
pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų
reikalavimus.

Telšių apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Rengiant Viešojo
sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės
ataskaitą už 2012 metus,
pagal 7-ojo standarto
„Apskaitos politikos,
apskaitos įverčių keitimas
ir klaidų taisymas” bus
padarytas klaidų taisymas.

2013-04-30

12.

Rengiant Finansinės būklės
ataskaitą vadovautis Viešojo
sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 2-
ojo standarto reikalavimais.

Telšių apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Rengiant Finansinės
būklės ataskaitą bus
griežtai laikomasi Viešojo
sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės
2-ojo standarto
reikalavimų.

Pasibaigus
ketvirčiui pagal

nustatytus
terminus

13.

Rengiant Veiklos rezultatų
ataskaitą vadovautis Viešojo
sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 3-
iojo standarto reikalavimais.

Telšių apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Rengiant Veiklos
rezultatų ataskaitą bus
griežtai laikomasi Viešojo
sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės
3-iojo standarto
reikalavimų.

Pasibaigus
ketvirčiui pagal

nustatytus
terminus,

14.

Paskirtas ir išieškotas baudas
apskaitoje registruoti pagal
pirminius baudų apskaitos
duomenis.

Telšių apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Atsakingų asmenų
parengiamos pažymos
pagal pirminius baudų
apskaitos duomenis apie
paskirtas ir išieškotas
baudas ir pateikiamos
finansų skyriui.

Pasibaigus
mėnesiui iki
sekančio
mėnesio 10 d.
15.

Nustatyti papildomas
kontrolės priemones, kurios
užtikrintų, kad paslaugos
būtų įsigyjamos taikant
Viešųjų pirkimų įstatyme
nustatytas viešųjų pirkimų
procedūras.

Telšių apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Paskirti atsakingą asmenį,
kuris kontroliuotų, kad
paslaugos būtų įsigyjamos
taikant Viešųjų pirkimų
įstatyme nustatytas viešųjų
pirkimų procedūras.

2012-09-01

16.

Mokėti darbo užmokestį už
viršvalandžius, kaip
reglamentuoja Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas
ir viršininko 2009 m.
birželio 5 d. įsakymas Nr.
38-V-135 „Dėl Lietuvos
kriminalinės policijos biuro
administracijos pareigūnų
sąrašo patvirtinimo“, ir
fiksuoti darbuotojų,
dirbančių ne pamainomis,
viršvalandinio darbo pradžią
ir pabaigą.

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

Darbuotojų viršvalandinio
darbo pradžia ir pabaiga
fiksuojama tarnybiniuose
pranešimuose.

Vykdoma

17.

Darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartis, darbo
užmokestį skaičiuoti
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
1993-07-08 nutarimu Nr.
511.

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

Darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo
sutartis, darbo užmokestis
skaičiuojamas,
vadovaujantis LR
Vyriausybės 1993-07-08
nutarimu Nr.511.

Vykdoma

18.

Planuoti asignavimus ir
apskaityti išlaidas už kurą
šildymui komunalinių
paslaugų išlaidų straipsnyje.

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

Išlaidos už kurą šildymui
apskaitomos komunalinių
paslaugų išlaidų
straipsnyje.

Vykdoma

19.

Sutvarkyti darbo
užmokesčio ir socialinio
draudimo, socialinių pašalpų
(išmokų) sąnaudų apskaitą
pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų
reikalavimus.

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

Patvirtinus sąskaitų planą
bus sutvarkyti darbo
užmokesčio ir socialinio
draudimo, socialinių
pašalpų išmokų) sąnaudų
apskaita pagal Viešojo
sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės
standartų reikalavimus.

2012-09-01

20.

Iinicijuoti sutarties
pakeitimą, t. y. numatyti
atsiskaitymo už komunalines
paslaugas tvarką ir
detaliuosius skaičiavimas
pagal plotus.

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

Tarp Policijos
departamento ir Lietuvos
kriminalinės policijos
biuro 2011 m. gegužės 10
d. pasirašytos valstybės
turto panaudos sutarties 4
punkte numatomas
apmokėjimas už
komunalinius
patarnavimus, kuris
atliekamas vadovaujantis
Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2011
m. birželio 13 d. įsakymu
Nr. 5-V-536 patvirtinta
Asignavimų, skirtų pastatų
ir patalpų komunalinių
paslaugų ir kitų priežiūros
paslaugų išlaidoms

Nuolat
padengti ir šių išlaidų
paskirstymo procentiniais
dydžiais policijos
įstaigoms, 2011 m. lentele.

21.

Materialines pašalpas skirti
pagal administracinius aktus,
pagrįstus objektyviais
duomenimis (faktais) ir
teisės aktų normomis.

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

Materialinės pašalpos
skiriamos 2011 m. LKPB
patvirtintu įsakymu Nr.
38-V-142 patvirtintos
komisijos teikimu Biuro
viršininkui.

Nuolat

22.

Patikslinti sąskaitų planą
vadovaujantis finansų
ministro 2008 m. gruodžio
22 d. įsakymu Nr. 1K-455
patvirtintu Viešojo
sektoriaus subjektų
privalomuoju bendruoju
sąskaitų planu ir generalinio
komisaro 2010 m. rugsėjo
24 d. įsakymu Nr. 5-V-736
patvirtintu Policijos įstaigų
privalomuoju bendruoju
sąskaitų planu.

Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras

Šiuo metu sąskaitų planas
yra tikslinamas.

2012-09-01

23.

Pajamų ir sąnaudų apskaitą
sutvarkyti pagal VSAFAS
reikalavimus.Lietuvos policijos
mokykla

Sumažinti Veiklos
rezultatų ataskaitoje
pagrindinės veiklos kitas
pajamas – 4,2 tūkst. Lt, bei
padidinti kitos veiklos
pajamos ta pačia suma
vadovaujantis 7-ojo
VSAFAS 11 punkto
reikalavimu.Iki 2012-07-30

24.

Patikslinti apskaitos politiką
pagal VSAFAS nuostatas.

Lietuvos policijos
mokykla

Patikslinti apskaitos
politiką pagal VSAFAS
nuostatas.

Iki 2012-08-3025.

Ilgalaikį materialųjį turtą
nuomoti viešojo konkurso
būdu, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatyme.

Lietuvos policijos
mokykla

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2001 m. gruodžio 14 d.
nutarimu Nr. 1524 ,,Dėl
valstybės materialiojo turto
nuomos” (Žin., 2001, Nr.
106-3814; 2002, Nr. 112-
500; 2007, Nr. 58-224),
patvirtintomis valstybės
materialiojo turto viešo
konkurso organizavimo
taisyklėmis atlikti
valstybės materialiojo turto
nuomos konkursą dėl
kavos ir maisto aparatams
pastatyti, mobiliojo ryšio
antenoms įrengti.

Iki 2012-12-31

26.

Teikti paslaugas, kurios
numatytos generalinio
komisaro 2010-06-15
įsakymu Nr. 5-V-491
patvirtintame Lietuvos
policijos mokyklos teikiamų

Lietuvos policijos
mokykla

Papildyti Lietuvos
policijos mokyklos
nuostatus, įtraukiant
atitinkamas paslaugas.

Iki 2012-11-01
paslaugų įkainių sąraše ir
vykdyti teisės aktuose
numatytą veiklą.

27.

Imtis priemonių dėl
įsiskolinimo už suteiktas
paslaugas išieškojimo
įstatymo nustatyta tvarka.

Lietuvos policijos
mokykla

Esant būtinumui inicijuoti
skolų išieškojimo
procedūras teisės aktų
nustatyta tvarka.Iki 2012-12-31

28.

Nustatyti papildomas
kontrolės priemones, kurios
užtikrintų, kad paslaugos
būtų įsigyjamos taikant
Viešųjų pirkimų įstatyme
nustatytas viešųjų pirkimų
procedūras.

Kauno apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Kauno apskr. VPK
Logistikos skyriaus
darbuotojai, atlikdami
vieną 2 objektų valymo
paslaugų pirkimą, pirkimo
tikslą – racionaliai naudoti
lėšas tapatino su galutiniu
mažiausiu paslaugos
įkainiu, t. y. bendra abiejų
policijos nuovadų valymo
paslaugų įkainių sumą,
todėl Kauno aps. VPK
Kauno r. PK Noreikiškių
PN ir Domeikavos PN
valymo paslaugų pirkimas
buvo atliktas už mažiausią
pasiūlytą paslaugos kainą.
Siekdamas užtikrinti, kad
ateityje visais atvejais
būtų laikomasi Viešųjų
pirkimų įstatyme nustatytų
procedūrų, Kauno AVPK
viršininkas 2012-07-03
išleido įsakymą Nr. 20-V-
552 “ Dėl papildomų
kontrolės priemonių“,
kuriuo paskyrė viešųjų
pirkimų prevencinę
kontrolę atliekantį asmenį
ir nustatė jam įgaliojimus.

Nuolat

29.

Mokėti darbo užmokestį už
viršvalandžius, darbą poilsio
ir švenčių dienomis ir darbą
nakties metu vadovaujantis
Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 193 ir 194
straipsniais ir Valstybės
tarnybos 261 ir 41
straipsniais.

Kauno apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Už darbą naktį,
viršvalandžius, poilsio ir
švenčių dienomis mokėti
vadovaujantis
galiojančiais teisės aktais.
Už darbą poilsio dienomis
darbuotojo pageidavimu
suteikiama kita apmokama
poilsio diena. Tokį darbo
poilsio dienomis
kompensavimo būdą
numato Darbo kodekso
194 str. 1 p. Buvo
nustatyti pavieniai atvejai,
kai už viršvalandžius buvo
kompensuojama
apmokamu papildomu
poilsiu. Siekiant išvengti
pasitaikančių klaidų,
Kauno apskr. VPK
viršininkas 2012-07-02

Nuolat
išleido įsakymą Nr. 20-V-
550 „Dėl viršvalandinio
darbo ir darbo poilsio ir
švenčių dienomis
organizavimo“.

30.

Mokėti tarnybinio
atlyginimo priemokas, o
darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartis, darbo
užmokestį skaičiuoti kaip
reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
1993-07-08 nutarimas Nr.
511.

Kauno apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Nuo 2012 m. sausio mėn.
tarnybinio atlyginimo
priemokos dirbantiems
pagal darbo sutartis
skaičiuojamos 90 proc.
tarnybinio atlyginimo.

Vykdoma

31.

Įstatymų nustatyta tvarka
išieškoti 864,44 Lt
permokėtas priemokas.

Kauno apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Yra darbuotojų sutikimai
išskaičiuot permokėtas
priemokas 863,71 Lt.

Išskaičiuoti per
2012 m. liepos –
rugsėjo mėn.

32.

Pajamų ir sąnaudų apskaitą
sutvarkyti, Veiklos rezultatų
ataskaitą sudaryti pagal
Viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės
standartų reikalavimus.

Kauno apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Paskirtos baudos yra
registruojamos 2012 m.
buhalterinėje sąskaitoje
Nr. 7511001, o į valstybės
biudžetą pervestinos
baudos registruojamos
sąskaitoje7521001.
Paskirtų ir pervestinų
sumų neparodymas
Veiklos rezultatų
ataskaitoje 2011-12-31
būklei galutiniam
rezultatui įtakos neturėjo.

Kitas pajamas
registruojame apskaitoje
vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos
administracinių teisės
pažeidimų kodekso 313
str., kuriame nustatyta,
kad baudą, patrauktas
administracinėn
atsakomybėn asmuo, turi
sumokėti ne vėliau kaip
per keturiasdešimt dienų
nuo nutarimo skirti baudą
įteikimo jam dienos.

Siekiant užtikrinti, kad
automobilių atsarginės
dalys būtų nurašytos jas
sunaudojus, Kauno apskr.
VPK viršininkas 2012 -
07-04 įsakymu Nr. 20-V-
557 papildė galiojusias
transporto priemonių
atsarginių dalių remontui
apskaitos taisyklės
nustatydamas , kad
atsarginės dalys
nurašomos į sąnaudas jas
panaudojus ir patvirtino
remonto akto formą.

Už 2012m.
rengiant Veiklos
rezultatų
ataskaitą tiek
paskirtos, tiek
pervestinos
baudos bus
parodytos
veiklos rezultatų
ataskaitos III.1.
ir III.2. eilutėse.
33.

Rinkliavų pajamas ir
pašalpas apskaitoje
registruoti vadovaujantis
Viešojo sektoriaus subjektų
pravalomuoju bendruoju
sąskaitų planu.

Kauno apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Rinkliavų pajamos
apskaitoje registruojamos
2012 m. vadovaujantis
Viešojo sektoriaus
subjektų privalomuoju
bendruoju sąskaitų planu.

Darbdavio socialinę
paramą 2012 m.
registruojame socialinių
išmokų sąnaudų
sąskaitoje.

Nuolat

34.

Materialines pašalpas skirti
pagal administracinius aktus,
pagrįstus objektyviais
duomenimis (faktais) ir
teisės aktų normomis.

Kauno apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Nuo 2012 m. liepos
mėnesio materialinės
pašalpos skiriamos pagal
administracinius aktu,
pagrįstus objektyviais
duomenimis (faktais) ir
teisės aktų normomis.

Nuolat

35.

Patikslinti darbuotojų, kurie
atlieka finansų kontrolės
procedūras, pareigybių
aprašymus.

Kauno apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

Finansų kontrolės
taisyklės patikslintos
2012-07-04 įsakymu Nr.
20-V-555.

Patikslinti darbuotojų,
kurie atlieka finansų
kontrolės procedūras,
pareigybių aprašymus.

Iki 2012-09-10

36.

Komisijai, atsakingai už
paskesniąją kontrolę,
kiekvieną pusmetį atrankos
būdu patikrinti ūkinių
operacijų dokumentavimą,
kartą per pusmetį – piniginių
lėšų apskaitą.

Kauno apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas

2012-07-04 įsakymu Nr.
20-V-556 sudaryta nauja
darbo grupė paskesniajai
finansų kontrolei vykdyti.

1 k. per pusmetį

Atstovas ryšiams, atsakingas už Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane
nustatytais terminais: Policijos departamento Finansų valdybos viršininkas Romualdas Voišnis