2012-06-25 Generalinio komisaro įsakymo dėl asmenų atrankos į Lietuvos policijos mokyklą taisyklių patvirtinimo pakeitimas.

Generalinio komisaro įsakymo dėl asmenų atrankos į Lietuvos policijos mokyklą taisyklių patvirtinimo pakeitimas.


LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2010 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-496 „DĖL ASMENŲ ATRANKOS Į LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 25 d.  Nr. 5-V-485

Vilnius

 

                      Vadovaudamasis Policijos pareigūnų profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos optimizavimo plano, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. rugsėjo 5 d. įsakymu 5-V-793, 9 punktu ir siekdamas tobulinti asmenų atrankos į Lietuvos policijos mokyklą vykdymo tvarką:

1. Pakeičiu Asmenų atrankos į Lietuvos policijos mokyklą taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 5-V-496 „Dėl Asmenų atrankos į Lietuvos policijos mokyklą taisyklių patvirtinimo“  (kartu su 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-600 pakeitimu):

1.1. papildau Taisykles 8.9 punktu:

„8.9. jei asmuo atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus, tai patvirtinančius dokumentus.“;

1.2. papildau Taisykles 24.4 punktu:

„24.4. jis yra atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus.“;

1.3. išdėstau Taisyklių 3 priedo „Pretendentų bendro fizinio pasirengimo pratimų atlikimo ir jų vertinimo metodika“ 4 punktą taip:

„4. Pretendentų atlikti fiziniai pratimai vertinami balais. Pretendento bendras fizinis pasirengimas pripažįstamas tinkamu, jei pretendentas atliko keturis fizinius pratimus ir jų įvertinimo balų suma ne mažesnė kaip:

4.1. I amžiaus grupei – 33 balai;

4.2. II amžiaus grupei – 30 balai;

4.3. III amžiaus grupei – 27 balas;

4.4. IV amžiaus grupei – 24 balai.“

2. Skelbiu šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 
Policijos generalinis komisaras                                                                            Saulius Skvernelis

Policijos departamento informacija
2012-06-25