2012-06-07 Generalinio komisaro įsakymas dėl policijos pareigūnų fizinio rengimo ir sportinės plėtros policijos sistemoje 2013-2015 m. gairių patvirtinimo

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas dėl policijos pareigūnų fizinio rengimo ir sportinės plėtros policijos sistemoje 2013-2015 m. gairių patvirtinimo.
 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS PAREIGŪNŲ FIZINIO RENGIMO IR SPORTINĖS VEIKLOS PLĖTROS POLICIJOS SISTEMOJE 2013–2015 METAIS GAIRIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 7 d. Nr. 5-V-449

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777; 2008, Nr. 87-3464; 2012, Nr. 5-140) 12 straipsniu: 1.    T v i r t i n u  Lietuvos policijos pareigūnų fizinio rengimo ir sportinės veiklos plėtros policijos sistemoje 2013–2015 metais gaires (pridedama).

2.    P a v e d u  Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Štabui kartu su Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo valdyba ir Lietuvos policijos mokykla iki 2012 m. spalio 1 d. parengti Lietuvos policijos pareigūnų fizinio rengimo ir sportinės veiklos plėtros policijos sistemoje 2013–2015 metais gairių įgyvendinimo priemonių planą.

3.    S k e l b i u  šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.
 

Policijos generalinis komisaras                                                                                        Saulius Skvernelis

Policijos departamento informacija
2012-06-07