Lietuvos naujienos

Mažeikių statusas: kokia ateitis laukia šio miesto?

plytaKuris naujienas sekantis lietuvis šiais metais negirdėjo apie Mažeikius? Mano miestas naujuosius 2018 m. pasitiko, kaip niekada aktyviai. Buvo paskelbta apie Mažeikių – Rengės geležinkelio ruožo planuojamus atstatymo darbus, ministras pirmininkas lankėsi naftos perdirbimo gamykloje ir Mažeikių mieste bei rajone.  Sauliaus Skvernelio vizitas labiausiai ir išgarsino Mažeikius, tiesa, tai padarė ne pats premjeras, o Mažeikių rajono valdžia, kuri ministrą pirmininką priėmė taip, kaip, turbūt, buvo elgiamasi legendinių Sniečkaus medžiotojų ratelio egzistavimo metais.

Seimas padidino atlyginimus tarnautojams, biudžetininkams, politikams

skaiciuojaSeimas po devynerių metų padidino bazinį dydį, pagal kurį skaičiuojamas biudžetininkų, valstybės tarnautojų, pareigūnų, teisėjų ir politikų atlyginimas.  Ketvirtadienį parlamentas įstatymu nustatė, kad kitąmet šis dydis sieks 132,5 euro – dviem eurais daugiau nei šiuo metu. Vyriausybė norėjo kitąmet šį dydį kelti pusantro euro, tačiau Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasiūlė jį didinti labiau – iš pradžių pritarta 137 eurų dydžiui, vėliau jis sumažintas iki 132,5 euro.


Policijoje – kapų tyla, nes prisidirbo vadas

teismasTel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ir jam pri­klau­san­čia­me Ak­me­nės ko­mi­sa­ria­te vy­rau­da­vo ka­pų ty­la, kai bū­da­vo klau­sia­ma, ko­dėl ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Egi­di­jus Mei­žys bu­vo per­kel­tas į Tel­šius. Apie tai ne kar­tą ra­šė „Šiau­lių kraš­tas“. Po ke­lių sa­vai­čių paaiš­kė­jo, kad E. Mei­žys ga­vo draus­mi­nę nuo­bau­dą – nau­jo­je dar­bo­vie­tė­je pa­že­min­tos pa­rei­go­s, ta­po vy­riau­siuo­ju ty­rė­ju. Ta­čiau apie aukš­to sta­tu­ti­nio pa­rei­gū­no nu­si­žen­gi­mą po­li­ci­jos va­do­vy­bė ofi­cia­liai nein­for­muo­ja vi­suo­me­nės be­veik du mė­ne­siai. Vis dėl­to tie­sa po tru­pu­tė­lį ima aiš­kė­ti.