Dėl įstatymų nuostatų pažeidimų

informacijaLietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui,

Policijos departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
DĖL ĮSTATYMŲ NUOSTATŲ PAŽEIDIMO
2017 m. balandžio 10 d. Utenos apskrities vyriausiame policijos komisariate (toliau – Utenos apskr. VPK) vyko tarnybinės veiklos vertinimo komisijos posėdis. Apie organizuojamą komisijos posėdį policijos įstaiga joje veikiančias profesines sąjungas informavo 2017 m. kovo 31 d. raštu Nr. 89-S-8029 „Dėl atstovo dalyvavimo.“
2017 m. balandžio 4 d. oficialiu raštu, kaip ir buvo prašoma, Nr. 2017/1 „Dėl atstovo dalyvavimo“, Utenos rajono policijos darbuotojų profesinė sąjunga, kurios atstovas bendru sutarimu ir buvo deleguotas, informavo policijos įstaigą, kad bendru profesinių sąjungų sutarimu 2017 m. balandžio 10 d. eiliniame pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo posėdį dalyvaus profesinės sąjungos pirmininkas E. Norkūnas
Paskirtam profesinių sąjungų atstovui E. Norkūnui laiku atvykus į pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos posėdį, Utenos apskr. VPK viršininkas V. Vaiškūnas žodžiu nurodė, kad atsiųstas profesinės sąjungos raštas yra vienašališkas, viršininkas negavo protokolo dėl bendro sutarimo, nemato visų profesinių sąjungų atstovų parašų ir profesinių sąjungų bendru sutarimu paskirtam atstovui E. Norkūnui nurodė palikti vertinimo komisijos posėdžio vietą. Policijos įstaigos vadovas profesinių sąjungų atstovui dalyvauti pareigūnų vertinime neleido nei nario, nei stebėtojo teisėmis.
Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „jeigu vidaus reikalų įstaigoje veikia kelios profesinė sąjunga, vienu vertinimo komisijos nariu skiriamas jos atstovas. Jeigu vidaus reikalų įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, jos susitarimu skiria bendrą atstovą į vertinimo komisijos narius. Jeigu profesinės sąjungos nesusitaria dėl bendro atstovo paskyrimo, profesinių sąjungų atstovas į vertinimo komisijos narius neskiriamas.“
Utenos apskr. VPK veikia ne viena profesinė sąjunga. Profesinės sąjungos susitarė ir, kaip prašė policijos įstaiga, oficialiu raštu, kurį parengė ta profesinė sąjunga, kurios atstovas buvo deleguotas, informavo apie paskirtą bendrą atstovą policijos įstaigą. Taigi, buvo visos įstatyminės prielaidos profesinių sąjungų paskirtam bendram atstovui E. Norkūnui dalyvauti tarnybinės veiklos vertinimo komisijos posėdyje 2017 m. balandžio 10 d., kaip tai numato Vidaus tarnybos statutas. Profesinės sąjungos atstovas galėjo vykdyti savo teisėtą veiklą. Tačiau įstatyme įtvirtinta profesinių sąjungų teisė dalyvauti vertinimo procese buvo suvaržyta Utenos apskr. VPK viršininko V. Vaiškūno sprendimu. Profesinių sąjungų atstovui buvo sutrukdyta vykdyti savo teisėtą veiklą. Todėl Utenos apskr. VPK viršininko V. Vaiškūno veiksmai vertinti kaip įgaliojimų viršijimas, Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 2 dalies pažeidimas ir nepagrįstas profesinių sąjungų teisių, numatytų įstatyme, suvaržymas, sukėlęs pasekmes – profesinės sąjungos atstovas negalėjo įgyvendinti Vidaus tarnybos statute numatytos teisėtos veiklos ir dalyvauti pareigūnų vertinimo procese.
Pastebėtina, kad Utenos apskr. VPK jokia forma iki vertinimo komisijos posėdžio neišreiškė savo abejonių dėl profesinių sąjungų bendro atstovo paskyrimo (pastebėtina, kad E. Norkūnas dirba Utenos apskr. VPK), nors tam turėjo 5 dienas. Policijos įstaigos vadovas neparodė jokios iniciatyvos, nedėjo jokių pastangų išsiaiškinti situaciją, jeigu jam buvo kažkas neaišku ar turėjo papildomų klausimų, neprašė pateikti jokių papildomų duomenų, neteikė pastabų dėl profesinės sąjungos atsakymo turinio. Tai reiškia, kad policijos įstaigos vadovas tikslingai siekė, jog profesinės sąjungos atstovas neturėtų galimybės dalyvauti vertinimo komisijos veikloje – negalėtų policijos įstaigos vadovui iki vertinimo komisijos posėdžio pateikti jo prašomus duomenis ir pasinaudoti įstatyme įtvirtinta darbuotojų atstovų teise. Dėl to, kvestionuotinas tiek Utenos apskr. VPK pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos, tiek jos 2017 m. balandžio 10 d. priimtų sprendimų teisėtumas, keltinas Utenos apskr. VPK viršininko V. Vaiškūno tarnybinės atsakomybės klausimas. Pastebėtina, kad praeityje panašių situacijų nebuvo (nors 2016 metais vyko neeiliniai pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimai, taip pat buvo organizuojami vertinimo komisijos posėdžiai), klausimų dėl profesinių sąjungų deleguotų atstovų nekilo. Tai iš esmės parodo, kad užkirsti kelią profesinės sąjungos atstovui dalyvauti vertinimo komisijos veikloje būtent šį kartą buvo siekiama.
Kartu atkreiptinas dėmesys, kad profesinių sąjungų veiklos savarankiškumą (įskaitant bendro sutarimo priėmimo formą) garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija (50 straipsnis). Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 3 straipsnis garantuoja profesinių sąjungų veiklos laisvę: profesinės sąjungos Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Jos turi teisę laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti savo veiklą. O valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, darbdaviams, jų įgaliotiesiems atstovams, įmonės, įstaigos, organizacijos valdymo organams, administracijai, pareigūnams, politinėms partijoms ir kitoms organizacijoms draudžiama kištis į profesinių sąjungų vidaus reikalus. Asmenys, trukdantys teisėtą profesinių sąjungų veiklą, atsako pagal įstatymus.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 177 straipsnis numato atsakomybę už trukdymą profesinių sąjungų veiklai. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija įžvelgia akivaizdžius minėto baudžiamojo nusižengimo požymius V. Vaiškūno veiksmuose.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome atlikti tarnybinį patikrinimą Utenos apskr. VPK viršininko V. Vaiškūno atžvilgiu ir įvertinti policijos įstaigos vadovo veiksmus.
 
Pirmininkė Loreta Soščekienė

LTPF
2017-04-17