VRM: už 2 pirmas nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo tarnybos grafiku moka darbdavys

eurai visokieLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, kadangi, LTPF žiniomis, kai kuriose vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose nesilaikoma Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86, 33 punkto, pagal kurį asmenims,
 nurodytiems Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1–4 dalyse (turintiems darbo ar tarnybos santykius asmenims), tapusiems laikinai nedarbingiems Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais, ligos išmoką 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo (tarnybos) grafiku, moka darbdavys. Jeigu darbuotojas dirba keliose darbovietėse, už 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas moka kiekvienas darbdavys.
VRM, atsakydama į LTPF pateiktą informaciją, nurodė, kad LR valstybinio socialinio drausimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vidaus tarnybos sistemos pareigūnai draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio drausimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad ligos išmoka apskaičiuojama ir mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka.
Taigi, ligos išmokos mokėjimą visiems dirbantiesiems (įskaitant ir pareigūnus) už 2 pirmąsias kalendorines dienas nustato Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai (33 punktas). Jų privalo laikytis ir statutinės įstaigos, mokėdamos ligos išmoką pareigūnams, o šio reikalavimo nevykdymas yra ne tik pirmiau nurodyto teisės akto, bet ir pareigūno teisės į ligos išmoką pažeidimas.
Vidaus reikalų ministerija informavo, kad, jeigu centrinėje statutinėje įstaigoje ar pavaldžiose įstaigose buvo nemokėta ligos išmoka pareigūnams už 2 pirmąsias laikinojo nedarbingumo dienas, kurios pagal pareigūno darbo grafiką buvo darbo dienos (arba bent viena iš jų buvo darbo diena), vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų 33 punktu ir LR darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi, nesumokėta ligos išmoka pareigūnams privalo būti nedelsiant sumokėta, įskaitant delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių dydis nustatytas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-31 „Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo“.
LTPF informacija
2019-02-27