LTPF įstatai

LIETUVOS TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ FEDERACIJOS ĮSTATAI


1.    Bendrosios nuostatos

1.1.    Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (sutrumpintas pavadinimas –  LTPF, toliau šiuose įstatuose vadinama – Federacija) yra Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti Lietuvos vidaus reikalų sistemoje dirbančių ir dirbusių asmenų, kitose teisėsaugos institucijose, biudžetinėse įstaigose dirbančių asmenų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus. Federacija yra socialinis partneris – darbuotojų atstovas.
1.2.    Federacija veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, įstatymų lydimaisiais teisės aktais, šiais įstatais ir turi LR Darbo kodekso, LR Profesinių sąjungų įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas teises ir veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.
1.3.    Federacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ar valdantis turtą įstatymų nustatyta tvarka. Federacija pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.
Federacijos tikslas – vienyti vidaus reikalų sistemoje, kitose teisėsaugos institucijose, biudžetinėse įstaigose veikiančias profesines sąjungas, jų junginius bei atskirus narius – fizinius asmenis, atstovauti ir ginti Federacijos narių profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus, tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.
Federacija savo veikloje nesiekia pelno. Federacija siekdama šiuose įstatuose numatytų tikslų gali užsiimti leidybine, gamybine – ūkine veikla.
Federacija turi antspaudą bei gali turėti ir kitą atributiką. Federacija gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Federacija gali būti paramos teikėja ir gavėja.
1.4. Federacijos buveinė yra J. Jasinskio g. 9, LT – 01112, Vilniuje.
1.5. Federacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

2. Federacijos veiklos tikslai ir veiklos rūšys

2.1 Federacijos veiklos sritys yra: vidaus reikalų sistemos esamų ir buvusių darbuotojų, kitų teisėsaugos institucijų, biudžetinių įstaigų darbuotojų profesinių darbo, ekonominių, socialinių teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose, teisinių paslaugų savo nariams teikimas, savo narių bei kitų darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, spaudos leidinių leidyba bei kita panaši veikla siekiant padėti darbuotojams protingai apginti savo interesus.
2.2 Federacijos veiklos tikslai:
2.2.1 atstovauti ir ginti narių profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus individualiuose darbo santykiuose;
2.2.2  atstovauti darbuotojų interesus kolektyviniuose darbo santykiuose;
2.2.3 kolektyvinėse derybose siekti teisingo apmokėjimo už darbą, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo, geresnių darbo sąlygų ir darbo santykių stabilumo;
2.2.4  padėti savo nariams tinkamai apginti savo pažeistas teises;
2.2.5  šviesti darbuotojus darbo teisės, profsąjunginės veiklos ir kitose srityse, padėti jiems kelti savo kvalifikaciją;
2.2.6  skatinti socialinę partnerystę su kitu socialiniu partneriu – darbdaviu;
2.2.7 prieinamomis priemonėmis prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo (teikiant pasiūlymus valstybės institucijoms, rengiant bendrus projektus ir pan.).
2.3 Licencijuojamai veiklai, numatytai Lietuvos Respublikos įstatymuose, turi būti gauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos pavedimu įgaliotos institucijos išduota licencija (leidimas).
2.4 Vykdydama savo veiklą Federacija turi tokias  LR Darbo kodekso, LR Profesinių sąjungų įstatyme, LR Valstybės tarnybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas teises:
2.4.1 sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą;
2.4.2 teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje;
2.4.4 teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms; 
2.4.5 vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
2.4.6 gauti informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį;
2.4.7 skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises;
2.4.8 teikti pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo;
2.4.9 atstovauti Federacijos narių, taip pat į Federacijos sudėtį įeinančių profesinių sąjungų narių interesams teismuose, derybose su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis, darbdavių organizacijomis;
2.4.10 sudaryti susitarimus su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis;
2.4.11 iš valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų gauti savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės organai ir organizacijos privalo pateikti įstatymų nustatytais terminais;
2.4.12 siūlyti traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kitokių tarpusavio susitarimų ar kolektyvinės sutarties;
2.4.13 rengti susirinkimus, taip pat įstatymų nustatyta tvarka organizuoti mitingus, demonstracijas ir kitus masinius renginius;
2.4.14 naudotis kitomis teisėmis, numatytomis LR Profesinių sąjungų įstatyme bei kituose teisės aktuose.

3.    Federacijos nariai, jų teisės bei pareigos

3.1    Federacijos nariais gali būti vidaus reikalų sistemoje, kitose teisėsaugos institucijose, biudžetinėse įstaigose veikiančios profesinės sąjungos, jų junginiai bei fiziniai asmenys, dirbantys ar dirbę aukščiau minėtose institucijose ir įstaigose, nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų, pripažįstantys šiuos įstatus.
3.2     Į Federaciją įstojama pateikus raštišką prašymą. Sprendimą dėl nario priėmimo, pašalinimo priima Taryba arba Valdyba Tarybos įgaliojimu.
3.3    Narystė Federacijoje gali būti nutraukiama:
3.3.1    pateikus raštišką prašymą ir jį patvirtinus artimiausiame Tarybos arba, Tarybos įgaliojimu, Valdybos posėdyje;
3.3.2    jei Federacijos narys be pateisinamos priežasties daugiau kaip du mėnesius nemoka nustatyto nario mokesčio, dėl to buvo įspėtas raštu ir per 15 dienų po įspėjimo nepateikė atsakymo arba nesumokėjo įsiskolinimo, tai patvirtinus artimiausiame Tarybos arba, Tarybos įgaliojimu, Valdybos posėdyje;
3.3.3     jei Federacijos narys savo veikla, nesuderinama su šių įstatų numatytais Federacijos tikslais, sąmoningai kenkia Federacijos interesams ar kompromituoja ją, narys yra pašalinamas iš Federacijos, jei už tai balsuoja 2/3 Tarybos narių;
3.3.4 Federacijos nariui mirus arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbus jį mirusiu ar pripažinus nežinia kur esančiu.
3.4    Narystė Federacijoje nepasibaigia nutrūkus nario darbo santykiams su darbdaviu, jei nėra kitokio Federacijos nario prašymo.
3.5    Federacijos narys turi šias neturtines teises:
3.5.1    būti atstovaujamas Federacijos suvažiavime;
3.5.2    per įgaliotus atstovus dalyvauti Federacijos susirinkimuose, kreiptis į visų lygių Federacijos renkamuosius organus;
3.5.3    naudotis visomis teisėmis ir garantijomis, teikiamomis Federacijos nariams;
3.5.4    Federacijos oficialioje interneto svetainėje susipažinti su pranešimais, skelbimais ir kita vieša informacija;
3.5.5    pateikus prašymą, per 20 darbo dienų gauti informaciją apie Federacijos veiklą;
3.5.6    nutraukti narystę Federacijoje;
3.5.7    būti išrinktas į Federacijos valdymo organus;
3.5.8    teikti siūlymus Federacijos suvažiavimui, Tarybai ir Pirmininkui visais Federacijos veiklos klausimais.
3.6     Federacijos narys privalo:
3.6.1    vykdyti šių įstatų reikalavimus;
3.6.2    kas mėnesį mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;
3.6.3    informuoti Federacijos pirmininką apie savo asmens duomenų pasikeitimą;
3.6.4    būti lojalus Federacijai;
3.6.5    sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis.
3.7    Išstojusiems ar pašalintiems iš Federacijos nariams įmokėtas nario mokestis bei turto dalis negrąžinama.

4.    Federacijos organizacinė struktūra ir valdymas

Federacijos suvažiavimas

4.1    Federacijos suvažiavimas (toliau - Suvažiavimas) yra aukščiausias Federacijos organas.
4.2    Suvažiavimas šaukiamas Federacijos tarybos kas 4 metai. Jame pateikiama Pirmininko ataskaita apie Federacijos veiklą bei finansinę būklę.
Į Suvažiavimą deleguojama po du atstovus nuo kiekvieno nario – juridinio asmens ir po vieną atstovą nuo šimtojo jo nario pagal pateiktą narių sąrašą ir paskutinių metų sumokėto nario mokesčio vidurkį. Taip pat į Suvažiavimą deleguojami du atskirų narių – fizinių asmenų – atstovai bei po vieną atstovą nuo šimtojo atskiro nario – fizinio asmens.
Atskirų narių – fizinių asmenų atstovavimo organizavimo principus nustato Taryba.
4.3    Suvažiavimas yra teisėtas , jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Suvažiavimo delegatų. Jei į Suvažiavimą nesusirenka reikalingas delegatų skaičius, per 15 dienų šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris laikomas teisėtu, nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių delegatų skaičiaus, tačiau turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais.
4.4    Suvažiavimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šie įstatai numato, jog nutarimui priimti reikalingas kitoks delegatų balsų skaičius. Suvažiavime rašomas protokolas pagal Civilinio kodekso nustatytas taisykles, į jį įrašomi priimti nutarimai.
4.5    Suvažiavimo priimti nutarimai yra privalomi visiems Federacijos nariams.
4.6    Neeilinį suvažiavimą gali šaukti Taryba, jei to reikalauja daugiau kaip 2/3 Tarybos narių.
4.7    Suvažiavimo kompetencija:
4.7.1    nustato pagrindines Federacijos veiklos kryptis;
4.7.2    ketverių metų kadencijos laikotarpiui renka Federacijos pirmininką ir pirmininko pavaduotojus;
4.7.3    papildo, keičia Federacijos įstatus, jei už šį sprendimą balsuoja dauguma dalyvaujančių delegatų;
4.7.4    nustato nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką;
4.7.5    nutraukia Federacijos veiklą šiuose įstatuose numatyta tvarka;
4.7.6    išklauso renkamų Federacijos organų ataskaitas ir vertina jų veiklą;
4.7.7    ketverių metų kadencijai renka kontrolės organo narius;
4.7.8    priima kitus nutarimus, reglamentuojančius Federacijos veiklą.

Federacijos taryba

4.8    Federacijos taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus, aukščiausias po Suvažiavimo Federacijos valdymo organas. Taryba nerenkama. Ją sudaro visų narių – juridinių asmenų – pirmininkai, Federacijos pirmininkas, jo pavaduotojai. Federacijos atskirus narius – fizinius asmenis – Taryboje atstovauja Federacijos pirmininkas.
4.9    Taryba šaukiama Federacijos pirmininko pateikiant Tarybos posėdžio darbotvarkę ne rečiau kaip keturis kartus per metus ir priima jos kompetencijai priklausančius nutarimus.
4.10   Tarybos posėdžiai ir priimti sprendimai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau  kaip 2/3 visų Tarybos narių arba jų įgaliotų atstovų. Visi Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Federacijos pirmininko balsas, o jam nesant – vieno iš jo pavaduotojų, kuriam šiuos įgaliojimus suteikė primininkas, balsas.
4.11    Tarybos kompetencija:
4.11.1    išklauso Federacijos valdybos narių ir pirmininko pranešimus apie nuveiktą darbą;
4.11.2    užtikrina Federacijos veiklos krypčių įgyvendinimą;
4.11.3    gali pakeisti Federacijos buveinės adresą;
4.11.4    nustato tikslinių įmokų dydį ir jų mokėjimo tvarką;
4.11.5    tvirtina Valdybos darbo reglamentą;
4.11.6    renka Federacijos valdybos narius bei nustato jų kompetencijos ribas ir įgaliojimus;
4.11.7    nustato Federacijos pirmininko, pirmininko pavaduotojų atlyginimo dydį;
4.11.8    sprendžia Federacijos įstojimo, išstojimo į profesinių sąjungų susivienijimus, junginius ir kitas organizacijas klausimus;
4.11.9    nagrinėja narių skundus, prašymus, priima sprendimus dėl narių priėmimo, pašalinimo iš Federacijos;
4.11.10   tvirtina kasmetinį Federacijos biudžetą ir išlaidų sąmatą;
4.11.11   gali steigti Federacijos komitetus ir kitus struktūrinius padalinius;
4.11.12   atsistatydinus pirmininko pavaduotojui savo noru ar nutrūkus jo įgaliojimams (dėl mirties), iki artimiausio Suvažiavimo renka laikinai einantį pareigas pavaduotoją;
4.11.13   sprendžia kaip panaudoti ir tvarkyti (apskaityti) Federacijos lėšas ir turtą.
4.12    Taryba gali atstatydinti jos išrinktus Federacijos valdybos narius, inicijuoti Federacijos pirmininko bei pirmininko pavaduotojų atstatydinimą, jei už tai balsuoja 2/3 Tarybos narių. Inicijavus pirmininko, vieno iš pirmininko pavaduotojų ar visų jų atstatydinimą, Taryba sprendžia jų pavadavimo klausimą. Ne vėliau, kaip per vieną mėnesį šaukiamas neeilinis Suvažiavimas.
4.13    Taryba visus nutarimus priima paprasta balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šie įstatai numato, jog nutarimui priimti reikalingas kitoks balsų skaičius. Tarybos nario balsų skaičius priklauso nuo atstovaujamųjų skaičiaus: iki 200 atstovaujamųjų – 1 balsas, o nuo kiekvienų sekančių 200 atstovaujamųjų skaičiaus po papildomą vieną balsą, bet ne daugiau kaip 10 balsų iš viso. Tarybos posėdžiuose rašomas protokolas pagal Civilinio kodekso nustatytas taisykles, į jį įrašomi priimti nutarimai.

Federacijos pirmininkas

4.14     Federacijos pirmininkas (toliau - Pirmininkas) yra Tarybos, Valdybos bei Suvažiavimo narys.
4.15     Suvažiavimas renka Pirmininką, kuris išrenkamas, jei už jį balsuoja daugiau kaip 1/2 delegatų, dalyvaujančių Suvažiavime.
4.16     Pirmininkas atstatydinamas, jei už tai balsuoja daugiau kaip pusė visų neeilinio Suvažiavimo delegatų.
4.17     Pirmininkas atstovauja Federacijai be atskiro įgaliojimo santykiuose su visų lygių valstybės bei savivaldybių institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais Lietuvos Respublikoje bei užsienyje.
4.18     Pirmininkas pirmininkauja Valdybos ir Tarybos posėdžiams.
4.19     Pasibaigus pirmininko kadencijai, jis eina pareigas tol, kol bus išrinktas naujas pirmininkas.
4.20     Pirmininkas pasirašo Federacijos vardu.
4.21     Valdybai pritarus, priima ir atleidžia samdomus darbuotojus, pasirašo darbo sutartis.
4.22     Pirmininkas kartu su pirmininko pavaduotojais, Taryba ir Valdyba atsako už Federacijos lėšų ir turto racionalų panaudojimą.
4.23     Laikinai nesant Federacijos pirmininko, jo pareigas eina vienas iš pirmininko pavaduotojų, kuriam šias pareigas paveda eiti pirmininkas.
4.24     Pirmininkui atsistatydinus ar nebegalint eiti savo pareigų, pirmininko pareigas iki neeilinio Suvažiavimo eina vienas iš jo pavaduotojų, kuriam šias pareigas paveda eiti Taryba.

Federacijos pirmininko pavaduotojai

4.25     Suvažiavimas renka keturis pirmininko pavaduotojus – po vieną pavaduotoją policijos, valstybės sienos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo bei bendrųjų reikalų veiklos sričiai kuruoti.
4.26     Pavaduotojai yra Federacijos suvažiavimo delegatai bei Tarybos ir Valdybos nariai.
4.27     Pavaduotojai kartu su Pirmininku, Taryba ir Valdyba atsako už Federacijos lėšų ir turto racionalų panaudojimą.

Federacijos valdyba

4.28     Federacijos valdyba (toliau – valdyba) yra vykdomasis organas. Valdybą sudaro Federacijos pirmininkas, jo pavaduotojai ir keturi Susivienijimo narių –  juridinių asmenų atstovai, kuriuos renka Taryba. Federacijos atskirus narius – fizinius asmenis – Valdyboje atstovauja Federacijos pirmininkas.
4.29     Valdybos kompetencijos ribas bei darbo reglamentą tvirtina Taryba.
4.30    Be Tarybos nustatytos kompetencijos, Valdyba taip pat:
4.30.1    priima sprendimus savo kompetencijos ribose, organizuoja Suvažiavimo ir Tarybos nutarimų įgyvendinimą;
4.30.2    įgyvendina Federacijos veiklos kryptis;
4.30.3    Tarybos įgaliojimu, priima sprendimus dėl nario priėmimo, pašalinimo iš Federacijos;
4.30.4    steigia fondus ir tvirtina jų nuostatus;
4.30.5    kas ketvirtį atsiskaito Tarybai už atliktą darbą.
4.31     Valdybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių, o jos sprendimai – kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių posėdyje. Visi Valdybos sprendimai priimami atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas, o jam nesant – vieno iš jo pavaduotojų, kuriam šiuos įgaliojimus suteikė pirmininkas, balsas.
4.32     Visa Valdyba ar atskiras jos narys, išskyrus pirmininką, pirmininko pavaduotojus, atstatydinami taip nusprendus 2/3 Tarybos narių.
4.33     Valdyba šaukiama Pirmininko, pateikiant valdybos posėdžio darbotvarkę. Jos sušaukimo ir posėdžių skaičius bei intensyvumas priklauso nuo poreikio, todėl neribojamas. Pirmininko sprendimu į posėdžius gali būti kviečiami Federacijos nariai ir kiti asmenys, susiję su sprendžiamų klausimų svarstymu.

5.    Finansinės veiklos kontrolės tvarka

5.1    Revizijos komisija yra Federacijos kontrolės organas. 
5.2    Revizijos komisija kontroliuoja Federacijos turto ir lėšų naudojimą.
5.3    Revizijos komisija atskaitinga Federacijos suvažiavimui.
5.4    Revizijos komisijos nariui negalint eiti pareigų, jį pakeičia daugiausiai balsų surinkęs, tačiau į Revizijos komisiją nepatekęs kandidatas iš Suvažiavimo patvirtinto kandidatų sąrašo.
5.5    Revizijos komisijos nariais negali būti Federacijos pirmininkas, jo pavaduotojai, Tarybos, Valdybos nariai.
5.6    Revizijos komisija apie nustatytus pažeidimus informuoja Pirmininką, jo pavaduotojus, Tarybą ir Valdybą.
5.7    Revizijos komisija, įpareigota Tarybos, kontroliuoja Federacijos narių finansinę veiklą, susijusią su nario mokesčio mokėjimu.

6    Federacijos turto, lėšų šaltinių ir lėšų panaudojimo tvarka

6.1    Federacijos lėšų šaltiniai yra lėšos iš nario mokesčio, Lietuvos ir užsienio įvairių fondų išskirtos tikslinės lėšos, kitų asmenų suteikta parama bei kitos teisėtai įgytos lėšos.
6.2    Federacijos turtą sudaro narių ir rėmėjų jam perduotas turtas, kitas teisėtai įgytas turtas. Federacijai gali būti neatlygintinai perduotas turtas panaudos pagrindais.
6.3    Federacijos lėšos ir turtas naudojamas organizacijos veiklai vystyti. Federacija savarankiškai sprendžia kaip panaudoti bei tvarkyti Federacijos lėšas ir turtą.
6.4    Federacijos nario mokestis mokamas kas mėnesį. 
6.5    Federacijos pirmininkas, jo pavaduotojai, Valdyba ir Taryba atsako už Federacijos lėšų ir turto tinkamą panaudojimą. Pirmininkui suteikiama teisė kas mėnesį tvirtinti išlaidų sąmatą iki 1000 litų savarankiškai, apie tai informuojant artimiausiame Valdybos posėdyje, išlaidų sąmatą nuo 1000 litų iki 3000 litų – Valdybos sprendimu, daugiau kaip 3000 litų – Tarybos sprendimu.

7    Federacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

7.1    Federacija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.2   Federacijos likvidavimo pagrindas gali būti Suvažiavimo nutarimas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Suvažiavimo delegatų ir už šį nutarimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių delegatų, arba teismo sprendimas.

8    Baigiamosios nuostatos

8.1    Įstatų pakeitimus, papildymus tvirtina Suvažiavimas, jei už tai balsuoja dauguma teisėtame Suvažiavime dalyvaujančių delegatų. Įstatų pakeitimai, papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka dienos.
8.2    Vieša informacija bei pranešimai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami viešai spaudoje, yra skelbiami leidinyje „Lietuvos žinios“.
8.3   Visi šiuose įstatuose neaptarti Federacijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.


Įstatai priimti Lietuvos vidaus reikalų sistemos profesinės sąjungos steigiamajame suvažiavime 1999 m. sausio 30 d.
Pakeitimai ir papildymai priimti Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos narių suvažiavime 2004 m. gegužės 22 d.
Pakeitimai ir papildymai priimti Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos narių suvažiavime 2005 m. gruodžio 17 d.
Pakeitimai ir papildymai priimti Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos narių neeiliniame suvažiavime 2009 m. sausio 17 d.
Nauja įstatų redakcija patvirtinta Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos suvažiavime 2010 m. sausio 30 d.

Pakeitimai ir papildymai priimti Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos suvažiavime 2013 m. kovo 2 d.Pirmininkė                                                                   Loreta Soščekienė